ลีลสัตยกุล, .... (2016). ศึกษาประสิทธิภาพการเปลี่ยนระบบการออกเอกสารกำกับสินค้าขาเข้าเป็นระบบ Chorus กรณีศึกษา คลังการบินไทย. Journal Of Logistics And Supply Chain Management Ramhkamhaeng, 3(1). Retrieved from