ลีลสัตยกุล, .... 2016 Oct 21. ศึกษาประสิทธิภาพการเปลี่ยนระบบการออกเอกสารกำกับสินค้าขาเข้าเป็นระบบ Chorus กรณีศึกษา คลังการบินไทย. Journal of Logistics and Supply Chain Management Ramhkamhaeng. [Online] 3:1