ลีลสัตยกุล, พุทธิพล. "ศึกษาประสิทธิภาพการเปลี่ยนระบบการออกเอกสารกำกับสินค้าขาเข้าเป็นระบบ Chorus กรณีศึกษา คลังการบินไทย" Journal of Logistics and Supply Chain Management Ramhkamhaeng [Online], Volume 3 Number 1 (21 October 2016)