สังข์สุวรรณ, ธนกชมน. การลดต้นทุนโลจิสติกส์ กรณีศึกษา บริษัท M3. Journal of Logistics and Supply Chain Management Ramhkamhaeng, [S.l.], v. 3, n. 1, oct. 2016. ISSN 2351-0722. Available at: <http://ojs.ru.ac.th/index.php/Logistic/article/view/25>. Date accessed: 15 aug. 2022.