การลดต้นทุนโลจิสติกส์ กรณีศึกษา บริษัท M3

Logistics Cost Reduction: A Case of M3 Company

  • ธนกชมน สังข์สุวรรณ

Abstract

การศึกษานี้เป็นการศึกษาการลดต้นทุนโลจิสติกส์ ของบริษัท M3 ซึ่งเป็นบริษัทฯ ที่ดำเนินการประกอบกิจการธุรกิจด้านการให้บริการ Content ทางโทรศัพท์มือถือผ่านทาง SMS และ WAP (Mobile Content Provider) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำการศึกษาปัญหา กำหนดกลยุทธ์ และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของธุรกิจ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดต้นทุนในกระบวนการทั้งหมดของโลจิสติกส์ และการจัดกลุ่มสนทนาประเด็นเฉพาะ (Focus group) กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อที่จะปรับตัวเพื่อการแข่งขันของธุรกิจเดียวกัน ภายใต้ความต้องการของลูกค้าและการแข่งขันที่มากขึ้นจากการศึกษาจากการสัมภาษณ์, สังเกตการณ์ ผู้ปฏิบัติการในกระบวนการทำงาน ที่เกี่ยวข้อง ในกระบวนการจำนวน 3 ราย และข้อมูลทุติยภูมิที่มี พบว่าปัญหาที่มีผลทำให้เกิด ต้นทุนในกระบวนการโลจิสติกส์ มีสาเหตุหลักมาจากกระบวนการทำงาน ที่ไม่เป็นระบบและการขาดประสิทธิภาพ

Published
Oct 20, 2016
How to Cite
สังข์สุวรรณ, ธนกชมน. การลดต้นทุนโลจิสติกส์ กรณีศึกษา บริษัท M3. Journal of Logistics and Supply Chain Management Ramhkamhaeng, [S.l.], v. 3, n. 1, oct. 2016. ISSN 2351-0722. Available at: <http://ojs.ru.ac.th/index.php/Logistic/article/view/25>. Date accessed: 28 feb. 2024.