ผู้จัดพิมพ์
โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ที่ปรึกษาบรรณาธิการ
อาจารย์ ดร.นารินี แสงสุข รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ

บรรณาธิการ
รศ.ดร.ปิยะฉัตร จารุธีรศานต์ ประธานกรรมการการบริหารโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

กองบรรณาธิการ
รศ.ดร.กฤติยา ยงวณิชย์ กรรมการ
ผศ.ทัศนีย์ สิราริยกุล กรรมการ
ดร.สุรสิทธิ์ บุญชูนนท์ กรรมการ
อาจารย์วีระศักดิ์ ศิริกุล กรรมการ
อาจารย์สมศักดิ์ วิเศษเรืองโรจน์ กรรมการ
อาจารย์พงศ์ศิริ ศิริธร กรรมการ

 

คณะกรรมการกลั่นกรองบทความ (Peer review committee)

ผู้ทรงคุณวุฒจากภายนอก

ศ.(พิเศษ) ประมวล จันทร์ชีวะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สํานักกฎหมายประมวลชัย จํากัด
รศ.ดร.ชนงกรณ์ กุลฑลบุตร อาจารย์ประจํา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
รศ.ดร.สิทธิพร พิมพ์สกุล อาจารย์ประจําสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ผศ.ดร.กานดิส สุดสาคร อาจารย์ประจํา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผศ.ดร.กังวาน ยอดวิศิษฎ์ศักดิ์ อาจารย์ประจํา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผศ.ดร.อภิชา บุญภัทรกานต์ อาจารย์ประจํามหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ผศ.ดร.มาเรียม นะมิ รองคณบดีผ่ายวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ผศ.ดร.พงษ์ชัย อธิคมรัตนกุล ผู้อํานวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ผศ.ดร.ณัทณรงค์ จัตุรัส อาจารย์ประจํา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ผศ.ดร.บุญมา ชัยเสถียรทรัพย์ กรรมการและผู้อํานวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ประจําประเทศไทยและกลุ่มประเทศอินโดจีน DHL
อาจารย์ ดร.อธิศานต์ วายุภาพ อาจารย์ประจําวิทยาลัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
อาจารย์ ดร.ชิตวร ลีละผลิน ผู้อํานวยการโรงเรียนทองพูน
อาจารย์ ดร.บุญชอบ พุ่มไพจิตร ผู้อํานวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
ดร.อัมพล ชูสนุก กรรมการบริหาร บริษัท เคพีบีอินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด
ดร.พิชญ์สินี ตัณฑเสน อาจารย์ประจํา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ดร.ฉวีวรรณ ชูสนุก อาจารย์ประจํา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ดร.ภคมน โภคะธีรกุล อาจารย์ประจํา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ดร.โกศล จิตวิรัตน์ อาจารย์ประจํา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ดร.เบญจวรรณ ศฤวคาร อาจารย์ประจํา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
อาจารย์ ดร.กันต์ ประสงค์ผล PTT Exploration and Production Public Company Limited.
อาจารย์วิศิษฏ์ วัฒนานุกุล Director, Information Technology DHL Exel Supply Chain (Thailand) Ltd.
อาจารย์เอกสิทธิ สุนทรนนท์ ผู้บริหารระดับสูงสายการตลาด บริษัท สิงห์คอร์เปอเรชั่น จํากัด
อาจารยทศพร รัตนถาวรกิจ กรรมการผู้จัดการ บริษัท คาสโก ไอทีจํากัด
อาจารย์ช้องมาศ เทียนเนียม IT Project Manager DHL Exel Supply Chain (Thailand) Ltd.
อาจารย์ทรงวุฒิ ดีจงกิจ Deputy General Manager บริษัทโตโยต้ามอเตอร์เอเชียแปซิฟิคเอ็นจิเนียริ่งแอนด์แมนูแฟคเจอริ่งจํากัด
ดร.ช่อณัฎฐ์ สิวะวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทเอกชัยพริกไทย จํากัด