วารสารการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานรามคําแหง จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานวิชาการทางด้านจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน และเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทั้งในด้านทฤษฎีแนวคิด ทางด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสมัยใหม่ เทคนิคและระเบียบวิธีวิจัย การประยุกต์ใช้องค์ความรู้ตลอดจนเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทําวิจัยระหว่างคณาจารย์นักวิชาการ นักวิจัย ผู้บริหาร นักธุรกิจ นักศึกษาและประชาชน อันจะนํามาสู่ประโยชน์ในวงการวิชาการ อีกทั้งยังสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้จริง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติโดยรวม สําหรับบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการฉบับนี้ได้ผ่านกระบวนการพิจารณากลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้องกับบทความ ทั้งนี้ขอเชิญชวนท่านผู้อ่านทุกท่านที่มีผลงานวิจัยหรือผลงานวิชาการที่เป็นประโยชน์สามารถส่งบทความของท่านเพื่อรับการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานรามคําแหง ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนางานวิจัยไปสู่การอ้างอิงและพัฒนางานวิชาการในระดับสูงต่อไป

กองบรรณาธิการวารสารฯ ขอแสดงความขอบคุณเป็นอย่างสูงสําหรับนักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิภายในและภายนอก รวมถึงนักศึกษาทุกท่านที่ส่งบทความมาตีพิมพ์เผยแพร่องค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ทําให้ท่านผู้อ่านและสมาชิกทุกท่านได้รับความรู้อันเป็นประโยชน์จากงานวิจัยและสามารถนําไปใช้อ้างอิงได้ในโอกาสต่อไป ท้ายที่สุดนี้กองบรรณาธิการขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งสําหรับผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดพิมพ์เผยแพร่วารสารในครั้งนี้และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนในการเผยแพร่ผลงานวิชาการและผลงานวิจัยในระดับสูงของมหาวิทยาลัยรามคําแหงร่วมกันต่อไป