งามประเทืองโสภา, ธีระวัฒน์. การวิจัยปัจจัยที่ใช้ในการเลือกใช้บริการ จากผู้ให้บริการภายนอก. Journal of Logistics and Supply Chain Management Ramhkamhaeng, [S.l.], v. 3, n. 1, oct. 2016. ISSN 2351-0722. Available at: <http://ojs.ru.ac.th/index.php/Logistic/article/view/56>. Date accessed: 27 nov. 2021.