การวิจัยปัจจัยที่ใช้ในการเลือกใช้บริการ จากผู้ให้บริการภายนอก

The Factor For Choosing Freight Forwarder

  • ธีระวัฒน์ งามประเทืองโสภา

Abstract

วัตถุประสงค์การวิจัย เพื่อศึกษาปัจจัยที่ใช้ในการเลือกใช้บริการ จากผู้ให้บริการภายนอก (Freight Forwarder) ของผู้ประกอบการส่งออก นำเข้า ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาจากผู้ประกอบการส่งออก นำเข้า จำนวน 200 บริษัท เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การแจงแจกความถี่ (Frequency) หาค่าร้อยละ (Percentage) หาค่าเฉลี่ย (Mean)
สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้
1.พบว่า ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ เป็นกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม มีผู้ถือหุ้นเป็นนักลงทุนสัญชาติไทยอย่างเดียว และมีรายได้บริษัทโดยเฉลี่ยใน 3 ปีที่ผ่านมา มากกว่า 50,000,000 บาท
2.พบว่า ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ มีการว่าจ้างผู้ให้บริการภายนอกมาทำกิจกรรม Customer Clearing & Forwarding และมีงบประมาณในการใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอก ในการทำกิจกรรม Logistics คิดเป็น 0% - 20% ของต้นทุนในการทำกิจกรรม Logistics ทั้งหมดของบริษัท โดยมีเหตุผลของการว่าจ้างผู้ให้บริการภายนอกสูงสุด 5 อันดับแรก คือ เพื่อลดต้นทุน , เพื่อลดการลงทุนของบริษัทของท่าน , มุ่งเน้นพัฒนาสินค้าหรือบริการ ฯลฯ ที่เป็นสิ่งที่ทำรายได้หลักให้กับกิจการ (Core Competency) , ได้ใช้กระบวนการและเทคโนโลยีใหม่ๆ และความเชี่ยวชาญ และ เพื่อเพิ่มการหมุนเวียนของสินค้าคงคลัง ที่มีระดับความสำคัญมากที่สุด และมีปัจจัยที่ใช้ในการเลือกใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอกสูงสุด 5 อันดับแรก คือ คุณภาพการให้บริการ , มีการให้บริการที่สามารถตอบสนองความต้องการที่เฉพาะตัวของบริษัทได้ , ต้นทุนที่ถูกกว่า , ความยืดหยุ่นในการดำเนินงาน , มีการให้บริการที่หลากหลาย และ สามารถแจ้งเตือนปัญหาที่จะเกิดล่วงหน้า ที่มีระดับความสำคัญมากที่สุด


The objective of this research is to study the factor for choosing freight forwarder of Exporter and Importer in Bangkok and suburb Bangkok area. For this research, the researcher study Exporter and Importer at 200 cases and collect the data by questionnaire. The statistic programs that researcher apply in this research are frequency, percentage and mean.


Conclusion of this research


1.The most of entrepreneurs is classify as an Industrial Goods type, and have a shareholder only Thai people with the average income for the past 3 years exceed 50,000,000 baht.


2. The most of entrepreneurs choose freight forwarder to do Customer Clearing & Forwarding and have a budget for choosing freight forwarder to do Logistics Activity as 0% - 20% of the hold cost of company’s logistics activity. The top 5 reasons that most entrepreneurs choosing freight forwarder to do logistics activity are cost decline, investment decline, develop goods or service which is core competency, apply new technology and new process and increase circulate in inventory. The top 5 factors that most entrepreneurs choosing freight forwarder to do logistics activity are service quality, have a unique service, low cost, flexible, various service and can inform problem in advance.

Published
Oct 21, 2016
How to Cite
งามประเทืองโสภา, ธีระวัฒน์. การวิจัยปัจจัยที่ใช้ในการเลือกใช้บริการ จากผู้ให้บริการภายนอก. Journal of Logistics and Supply Chain Management Ramhkamhaeng, [S.l.], v. 3, n. 1, oct. 2016. ISSN 2351-0722. Available at: <http://ojs.ru.ac.th/index.php/Logistic/article/view/56>. Date accessed: 01 mar. 2024.