การศึกษาทฤษฎีทั่วไปเกี่ยวกับอุบัติเหตุ ความปลอดภัยและการบริหารควาปลอดภัยในโรงงาน เพื่อลดต้นทุนการผลิต ด้านการจัดการโลจิสติกส์กรณีศึกษา บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

A study The general theory about the accident. Safety and security management at the plant. In order to reduce production costs Logistics Management. A case study of Siam Steel International (Thailand)

  • วิดา บุญจันทร์

Abstract

ผลการศึกษาวิจัยพบว่า ความปลอดภัยในทุกกิจการอุตสาหกรรม ด้านการจัดการโลจิสติกส์เป็นสิ่งที่สำคัญที่จะช่วยให้เกิด การลดต้นทุนการผลิตให้ต่ำที่สุด เพื่อผลกำไรที่จะได้มากขึ้น ยิ่งปัจจุบัน ต้องแข่งกันในด้านราคาด้วยแล้วการลดต้นทุนการผลิตยิ่งจำเป็นมาก องค์กรให้ความสำคัญในเรื่องเกี่ยวกับอุบัติเหตุ ความปลอดภัยและการบริหารความปลอดภัย เพื่อลดต้นทุนการผลิต โดยผู้บริหารระดับสูงเห็นชอบ ให้การสนับสนุน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรเป็นข้อหนึ่งในการกำหนดทิศทางบริษัท ทำให้เกิดความร่วมมือจากทุกระดับและทุกส่วนงาน


 


The study found that Safety in all industries Logistics management is important to help the cause. Reducing production costs to a minimum. To the more profitable it is to compete on price with the reduction of production costs is essential. Organizations featured in a story about the accident. Safety and security management. In order to reduce production costs By senior management approval. To support With a focus on personal development as the one to set the direction. The cooperation at all levels and in all segments.

Published
Oct 20, 2016
How to Cite
บุญจันทร์, วิดา. การศึกษาทฤษฎีทั่วไปเกี่ยวกับอุบัติเหตุ ความปลอดภัยและการบริหารควาปลอดภัยในโรงงาน เพื่อลดต้นทุนการผลิต ด้านการจัดการโลจิสติกส์กรณีศึกษา บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน). Journal of Logistics and Supply Chain Management Ramhkamhaeng, [S.l.], v. 3, n. 1, oct. 2016. ISSN 2351-0722. Available at: <http://ojs.ru.ac.th/index.php/Logistic/article/view/36>. Date accessed: 06 feb. 2023.