ความคิดเห็นที่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกที่ส่งผลต่อการดำเนินงานด้านโลจิสติกส์ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ในพื้นที่พิเศษภาคเหนือและภาคอีสาน

The effect of internal and external environment affecting the operation of the Logistics cp all public company limited Special in boosting the North and the East.

  • กฤษฎา จันทร์บุตร

Abstract

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยความสำเร็จของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ในพื้นที่พิเศษภาคเหนือและภาคอีสาน 2) เพื่อศึกษาผลกระทบต่อต้นทุนโลจิสติกส์ ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ในพื้นที่พิเศษภาคเหนือและภาคอีสาน 3) เพื่อศึกษาปัจจัยทางด้านลักษณะทั่วไปขององค์กรที่มีผลกระทบต่อต้นทุนโลจิสติกส์ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ในพื้นที่พิเศษภาคเหนือและภาคอีสาน 4) เพื่อศึกษาปัจจัยความสำเร็จที่มีผลกระทบต่อต้นทุนโลจิสติกส์ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ในพื้นที่พิเศษภาคเหนือและภาคอีสาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือ ผู้จัดการและผู้ช่วยร้านค้าของ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ในพื้นที่พิเศษภาคเหนือและภาคอีสานจำนวนทั้งหมด 80 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม(Questionnaires) และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปทางสถิติ โดยคำนวณหาค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)
ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้  ปัจจัยความสำเร็จ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า อยู่ ในระดับมากทั้ง 9 ด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ปัจจัยด้านการเงิน รองลงมา คือ ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ปัจจัยด้านการเมืองและกฎหมายผลกระทบต่อต้นทุนโลจิสติกส์ โดยภาพรวมมีผลอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทั้ง 4 ด้าน โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการบริหารจัดการ ด้านการขนส่ง ด้านคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง และด้านสารสนเทศ ตามลำดับปัจจัยทางด้านลักษณะทั่วไปมีผลกระทบต่อต้นทุนโลจิสติกส์ คือ ปัจจัยด้านขนาดพื้นที่ของร้าน ปัจจัยด้านทำเลที่ตั้งห่างจากศูนย์กระจายสินค้า และปัจจัยด้านจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ปัจจัยความสำเร็จมีผลกระทบต่อต้นทุนโลจิสติกส์ คือ ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ปัจจัยด้านการเมืองและกฎหมาย ปัจจัยด้านการบริการปัจจัยด้านโครงสร้างองค์กร ปัจจัยด้านบุคลากรและปัจจัยด้านการบริหารจัดการ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05


The purposes of this research were 1) to study the success factors of cp all public company limited Special in boosting the North and the East., 2) to study the effect of logistics cost of cp all public company limited Special in boosting the North and the East, 3) to study the general factors affecting logistics cost cp all public company limited Special in boosting the North and the East, 4) to study the success factors affecting logistics cost of cp all public company limited Special in boosting the North and the East. The research sample Manager & Manager of the data unit of 40 managers who belong to Seven Eleven stores. The instruments used in the study were questionnaires. The application program was used in analyzing the data into percentage, mean , standard deviation. Multiple Regression Analysis was also done. Based upon these findings, it was revealed that
An overview and the following nine aspects of success factors was at the high level. The highest was the financial factor, the next was the management factor, and the lowest was the law and politics factor. An overview and the following four aspects affecting logistics cost was at the high level. Ranking from the highest to the lowest, the management, the transportation, the warehouse and inventory and the information.The general factors that significantly affected the logistics cost of C.P. Seven Eleven public company limited in Bangkok were the size of shop, the location away from distribution center and the number of employees.The success factors that significantly affected the logistics cost of C.P. Seven Eleven public company limited in Bangkok were the economic, the law and politics, the service, the organization, the people and the management favtors.


 

Published
Oct 20, 2016
How to Cite
จันทร์บุตร, กฤษฎา. ความคิดเห็นที่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกที่ส่งผลต่อการดำเนินงานด้านโลจิสติกส์ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ในพื้นที่พิเศษภาคเหนือและภาคอีสาน. Journal of Logistics and Supply Chain Management Ramhkamhaeng, [S.l.], v. 3, n. 1, oct. 2016. ISSN 2351-0722. Available at: <http://ojs.ru.ac.th/index.php/Logistic/article/view/37>. Date accessed: 28 feb. 2024.