การศึกษาการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดการ คลังสินค้าด้วยระบบ Warehouse Management System (WMS) กรณีศึกษา บริษัท เจ.เอส. แพ็ค แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

  • จตุพร วรกิจเจริญ

Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำระบบ Warehouse Management System (WMS) มาใช้ในการลดต้นทุนที่สูญเปล่า ลดปริมาณของเสียที่มีมาก ของบริษัทบริษัท เจ.เอส. แพ็ค แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด โดยมีการเก็บข้อมูลโดยการสังเกต ศึกษาเอกสารของหน่วยงาน และการสัมภาษณ์บุคลากร ผู้จัดการ แผนกต่างๆ พนักงานตำแหน่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผลการวิจัยที่สำคัญพบว่า
ปัญหาและสาเหตุที่เกิดจากการในการดำเนินงานกระบวนการผลิตไปจนถึงการส่งสินค้าถึงลูกค้า คือจะใช้พนักงานในการดำเนินงานเป็นส่วนมาก และมีขั้นตอนในการทำงานที่ยังไม่เป็นระบบมากนัก ยังใช้ระบบการจัดการแบบปากต่อปากหรือใช้วิธีการเขียนบอกบนกระดาน ซึ่งอาจจะทำให้เกิดความสับสนลายมือหรือเกิดความไม่ชัดเจนในการสื่อสาร จึงทำให้เกิดต้นทุนและความสูญเปล่าขึ้นในกระบวนการดดำเนินงานกระบวนการผลิต
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ คือ การวางแพลนนำระบบ Warehouse Management System (WMS) มาใช้ให้เป็นระบบมากขึ้น เพื่อลดการสับสน การทำงานที่ก่อให้เกิดผลเสียและการเกิดต้นทุนที่สูญเปล่ามากขึ้น


The purpose of this research is to use Warehouse Management System (WMS) for decreasing waste cost and waste materials of J.S. Pack and Marketing Co.,Ltd by observation, studying documents of the organization and interviewing managers and employees. The research shows that problems occur in producing process to delivering process by using employees without any system. They communicate by mouth to mouth and writing on the board which can cause many confusions. This communication methods lead to waste capital and waste in producing process.
The expected benefits is to plan to use Warehouse Management System (WMS). The system will reduce bad effect process and waste cost.

Published
Oct 21, 2016
How to Cite
วรกิจเจริญ, จตุพร. การศึกษาการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดการ คลังสินค้าด้วยระบบ Warehouse Management System (WMS) กรณีศึกษา บริษัท เจ.เอส. แพ็ค แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด. Journal of Logistics and Supply Chain Management Ramhkamhaeng, [S.l.], v. 3, n. 1, oct. 2016. ISSN 2351-0722. Available at: <http://ojs.ru.ac.th/index.php/Logistic/article/view/57>. Date accessed: 06 feb. 2023.