รูปแบบการจัดการสินค้าคงคลังเครื่องมือทางการแพทย์ ประเภทอุปกรณ์สำหรับการทำการหัตถการ ของบริษัทจัดจำหน่ายและนำเข้าเครื่องมือทางการแพทย์

Inventory management model medical devices Types of Endo Therapy Case study company imports and distributes medical devices

  • ณัฐภัทร หอสกุล

Abstract

การศึกษารูปแบบการจัดการสินค้าคงคลังเครื่องมือทางการแพทย์ ประเภทอุปกรณ์สำหรับการทำการหัตถการ ของบริษัทจัดจำหน่ายและนำเข้าเครื่องมือทางการแพทย์  มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาเพื่อศึกษารูปแบบการจัดการสินค้าคงคลังเครื่องมือทางการแพทย์ ประเภทอุปกรณ์สำหรับการทำการหัตถการ ของบริษัทจัดจำหน่ายและนำเข้าเครื่องมือทางการแพทย์และ เพื่อเสนอแนะแนวทางการจัดการสินค้าคงคลังเครื่องมือทางการแพทย์ ประเภทอุปกรณ์สำหรับการทำการหัตถการ ของบริษัทจัดจำหน่ายและนำเข้าเครื่องมือทางการแพทย์


The study on inventory management, medical instruments. Types of procedures for conducting case company imports and distributes medical devices. The objective was to study the medical inventory management tool. Types of procedures for conducting The company imports and distributes medical and. Inventory management guidelines for medical devices. Types of procedures for conducting The company imports and distributes medical devices.

Published
Oct 20, 2016
How to Cite
หอสกุล, ณัฐภัทร. รูปแบบการจัดการสินค้าคงคลังเครื่องมือทางการแพทย์ ประเภทอุปกรณ์สำหรับการทำการหัตถการ ของบริษัทจัดจำหน่ายและนำเข้าเครื่องมือทางการแพทย์. Journal of Logistics and Supply Chain Management Ramhkamhaeng, [S.l.], v. 3, n. 1, oct. 2016. ISSN 2351-0722. Available at: <http://ojs.ru.ac.th/index.php/Logistic/article/view/19>. Date accessed: 25 feb. 2024.