การศึกษาการปรับปรุงการให้บริการลูกค้าบริษัท ABC จำกัด

A study to improve customer service, ABC Company Limited.

  • สราวุธ อ้นเมฆ

Abstract

การทำงานวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาการปรับปรุงการให้บริการลูกค้า บริษัท ABC จำกัด วัตถุประสงค์เพื่อ  1 ) ศึกษาคุณภาพการบริการลูกค้าของบริษัท ABC จำกัด 2 )เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับลูกค้าของบริษัท ABC จำกัด 3 ) เพื่อศึกษา Key Performance Indicator ( KPI ) คุณภาพการบริการของบริษัท ABC จำกัด 4 ) เพื่อศึกษาแนวทางการปรับปรุงด้านการบริการลูกค้าของบริษัท ABC จำกัดโดยเป็นการวิจัยโดยการสัมภาษณ์ผู้จัดการทั่วไป จำนวน 1 ท่านและพนักงานของบริษัท ABC จำกัด จำนวน 2 ท่าน และลูกค้าของบริษัทจำนวน  3 ท่าน และสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า จำนวน 15 บริษัท โดยการใช้แบบสอบถาม เพื่อวัดความพึงพอใจในด้านการบริการของบริษัท อธิ เช่น ความไว้วางใจที่จะใช้บริการ ตอบสนอง พนักงานมีทักษะ เป็นต้น สถิติที่ใช้ในการประมวลผลคือ สถิติพรรณนาโดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel ในการวิเคราะห์ผล


This research is the study of the customer service improvement in ABC Co., Ltd. The objectives for this research are 1) to study the customer service quality of ABC Co., Ltd. 2) to study the relationship between the company and ABC Company’s customers 3) to study Key Performance Indicator (KPI) for the customer service quality of ABC Co., Ltd. 4) to study the improvement direction for the customer service of ABC Co., Ltd. This research has been conducted by interview with 1 General Manager, 2 staffs of ABC Co., Ltd. and 3 ABC Company’s customers, and by questionnaire surveying the satisfaction with customers from 15 companies for evaluating company service satisfactions in each factors, for example, Customer Service Reliability, Response, Staff Skill. The statistic used in this research for evaluation is Descriptive Statistic by using Microsoft Excel to analyze the result.
With the result of studying the company’s customer service characteristic and the analysis of the company’s customer opinion in the company’s customer service satisfaction, it has found that the service of customer service division staffs significantly influence on problems reducing as pre- and post-service operations by giving suggestions to customers correctly and by checking documents readily as well as the important information from customers with more helpful to customer.

Published
Oct 20, 2016
How to Cite
อ้นเมฆ, สราวุธ. การศึกษาการปรับปรุงการให้บริการลูกค้าบริษัท ABC จำกัด. Journal of Logistics and Supply Chain Management Ramhkamhaeng, [S.l.], v. 3, n. 1, oct. 2016. ISSN 2351-0722. Available at: <http://ojs.ru.ac.th/index.php/Logistic/article/view/20>. Date accessed: 28 feb. 2024.