การศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสินค้าคงคลังและพัฒนาระบบรับ คำสั่งซื้อออนไลน์ กรณีศึกษา ฝ่ายบริการวิชาการ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Analytic studies to optimize inventory management and online ordering system. A case study of Academic Services Division, The Institute for the Promotion of Teaching Science and Technology

  • ยุวรีย์ พันทวีศักดิ์

Abstract

การศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสินค้าคงคลังและพัฒนาระบบรับคำสั่งซื้อออนไลน์ กรณีศึกษา ฝ่ายบริการวิชาการ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการสั่งสินค้าจากซัพพลายเออร์ การจัดเก็บสินค้าคงคลัง ตลอดจนการรับคำสั่งซื้อสินค้าค้าและส่งสินค้าให้กับลูกค้า พร้อมเสนอแนะแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสินค้าคงคลังและพัฒนาระบบการรับคำสั่งซื้อของลูกค้าในระบบออนไลน์ โดยใช้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์พนักงานในฝ่ายบริการวิชาการฯ จำนวน 5 คน พบว่า ฝ่ายบริการวิชาการฯ มีการสั่งสินค้าจากซัพพลายเออร์ จำนวน 7 บริษัท โดยวิธีฝากขาย การจัดเก็บยังไม่มีรูปแบบ มีพื้นที่ในการจัดเก็บน้อย และเก็บเอกสารสำนักงานรวมอยู่ด้วยกัน  ใช้ระบบ Point of Sale (POS) ในการดูแลสต๊อกสินค้าและการระบบการขาย สำหรับระบบรับคำสั่งซื้อสินค้ามีทั้งแบบการขายหน้าร้านและขายออนไลน์ ในการสั่งซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์ยังมีความยุ่งยากซับซ้อนในการดำเนินการ จึงมีการออกแบบและเสนอแนะระบบใหม่ในการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์เพื่อให้มีการดำเนินงานที่สะดวกขึ้น มีขั้นตอนการดำเนินลดลงอย่างชัดเจน  ส่วนในการจัดเก็บสินค้าคงคลังนั้นให้จัดแบ่งสินค้าตามลำดับความสำคัญด้วยการวิเคราะห์ตามหลัก ABCวางแผนการจัดการพื้นที่และแบ่งสัดส่วนเก็บเอกสารสำนักงานกับสินค้าขาย และออกแบบบรรจุภัณฑ์ของสินค้าเพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นระหว่างการขนส่ง เพื่อให้การดำเนินงานต่าง ๆ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น


This research of “Analytic studies to optimize inventory management and online ordering system. A case study of Academic Services Division, The Institute for the Promotion of Teaching Science and Technology “ intends to study the operational processes of online purchasing systems for suppliers , inventory management, and ordering and delivery processes. Included in this study is guidelines to optimize and increase efficiency in inventory management and in developing online purchasing systems. This study begins with interviewing 5 operational staffs from Academic Services Division to collect necessary information and the result concludes that Academic Services Division purchase orders dealing with 7 companies using consignment trading procedures where they can trade in specific period of time as stated in trading agreements. This study also finds that the goods are placed and kept in temporary storage racks with insufficient capacity. And for related office documents, they are all stored and kept in the same place with goods. Point of Sale (POS) system is deployed to store sale and inventory information systems. For purchasing method, they use both online and offline systems. For online is complicated and inconvenient, therefore, they have implemented and designed a new purchasing system to offer easy and convenient proceeds and it distinctly reduces dispensable steps to ease the purchasing. In term of inventory management and categorization method, they deploy ABC storage analysis to arrange and optimize storage space, categorize goods and office documents to be stored and kept independently as well as appropriately design packaging to prevent damage during transportation, the optimize and increase efficiency in
overall operations.

Published
Oct 20, 2016
How to Cite
พันทวีศักดิ์, ยุวรีย์. การศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสินค้าคงคลังและพัฒนาระบบรับ คำสั่งซื้อออนไลน์ กรณีศึกษา ฝ่ายบริการวิชาการ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. Journal of Logistics and Supply Chain Management Ramhkamhaeng, [S.l.], v. 3, n. 1, oct. 2016. ISSN 2351-0722. Available at: <http://ojs.ru.ac.th/index.php/Logistic/article/view/29>. Date accessed: 23 june 2024.