แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการการรับฝากส่งสิ่งของทางไปรษณีย์ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กรณีศึกษาที่ทำการไปรษณีย์ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต

The study of increase efficiency of service case study of Thailandpost Co., Ltd, Future Park branch

  • ฉัตร์ธวัช ป้อมสุวรรณ

Abstract

การศึกษาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการรับฝากส่งสิ่งของส่งทางไปรษณีย์ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กรณีศึกษาที่ทำการไปรษณีย์ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการให้บริการ ปัญหาและอุปสรรคในการให้บริการ และหาแนวทางในการปรับปรุงการให้บริการของที่ทำการไปรษณีย์ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต
ทำการศึกษาโดย การเก็บรวบรวมข้อมูลจากข้อมูลของบริษัท และจากแหล่งค้นคว้าต่างๆ เช่น วารสาร งานวิจัย วิทยานิพนธ์ และเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง และจากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร พนักงานในส่วนที่เกี่ยวข้องและลูกค้าที่มาใช้บริการ รวมถึงการสังเกตแบบมีส่วนร่วมและนำมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
ผลการศึกษาพบว่า การให้บริการมีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานอยู่หลายประการ โดยลำดับดังนี้ ด้านพื้นที่ในการให้บริการ ด้านอัตรากำลังในการปฏิบัติหน้าที่ ด้านระบบการจัดคิว ด้านแรงจูงใจของบุคลากร ดังนั้น ผู้ศึกษาวิจัยมีแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ โดยการออกแบบระบบการจัดคิวใหม่ การปรับผังพื้นที่การให้บริการ การเสนอเพิ่มแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่


This independent study is for "studying of increase efficiency of service case study of Thailandpost Co., Ltd, Future Park branch. The purpose of study is to achieve a better understanding about the service, In this study focusing on a case study the problem and increase efficiency of service of Thailandpost Co., Ltd, Future Park branch.
In the study, data was collected from data companies and research sources such as: journals, thesis, research, websites, and interviews executives, employees and customer. These include cooperative observations. And analyze data with qualitative data analysis.
The results showed that, service of Future Park branch there is a problem in many operations. As follows: i) knowledge and understanding in the service area. ii) The number of employees. iii) The queuing system. iv) The Employee motivation. Therefore, Researchers then proposed to increase efficiency of service. Is to establish change queuing system. Re-designing approach and methodology in service area, and Offering incentives to perform their duties.

Published
Oct 21, 2016
How to Cite
ป้อมสุวรรณ, ฉัตร์ธวัช. แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการการรับฝากส่งสิ่งของทางไปรษณีย์ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กรณีศึกษาที่ทำการไปรษณีย์ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต. Journal of Logistics and Supply Chain Management Ramhkamhaeng, [S.l.], v. 3, n. 1, oct. 2016. ISSN 2351-0722. Available at: <http://ojs.ru.ac.th/index.php/Logistic/article/view/66>. Date accessed: 22 feb. 2024.