ศึกษาการจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ของอุตสาหกรรมการผลิตมันเส้น

Study of Supply chain and Logistics cassava industry

  • ศิรัสวยา จิโนคำ

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ ของอุตสาหกรรมการผลิตมันเส้น ศึกษาต้นทุนโลจิสติกส์ ศึกษาปัญหาและอุปสรรคจากการดำเนินงาน เพื่อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาการจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ โดยทำการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง ผู้ผลิตมันเส้น ซึ่งในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ทำการรวบรวมข้อมูลการจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ รวมถึง ข้อมูลต้นทุนโลจิสติกส์ จากการรวบรวมเอกสารที่ กิจการ AAA การเกษตร รวมถึงเข้าไปสังเกตยังสถานที่จริง และสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จากนั้นจึงนำข้อมูลที่ได้มาทำการบันทึกและวิเคราะห์ผลที่ได้จากการศึกษา
ผลการจากการศึกษาพบว่า โซ่อุปทานและโลจิสติกส์ของอุตสาหกรรมการผลิตมันเส้น ประกอบด้วย กิจกรรมตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำจนถึงปลายน้ำ กล่าวคือเกษตรกรนำมันหัวสำปะหลังสดมาขายยังลานรับซื้อให้ผู้ผลิต(ลานมัน)จากนั้นผู้ผลิตจะทำการแปรรูปเป็นมันเส้นและดำเนินการด้านขนส่งโดยรถบรรทุก เพื่อส่งขายสินค้าให้แก่ลูกค้าปลายทางคือผู้ส่งออก โดยพบปัญหาและอุปสรรคได้แก่ ด้านการผลิต ด้านการจัดซื้อ ด้านการขนส่ง และปัญหาด้านเงินทุน ซึ่งแนวทางที่จะนำมาแก้ไขคือ การลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์
ในส่วนของผลการศึกษาต้นทุนโลจิสติกส์ พบว่า AAA การเกษตร มีต้นทุนทางด้านโลจิสติกส์ประกอบด้วย ต้นทุนด้านบุคลากร ต้นทุนการขนส่งสินค้า ต้นทุนการดำเนินงานด้านโลจิสติกส์ ซึ่งต้นทุนที่เป็นประเด็นที่ควรให้ความสำคัญที่สุด โดยจะผันแปรไปตามยอดขาย คือ ต้นทุนการขนส่งสินค้า


The Objective of this research is to study supply chain and logistics management of cassava logistics cost, operations and obstacles of implementation and to develop solution of AAA agriculture. In this research, the author will collect data related and preliminary data of the cassava plant and including the collection of documents of logistics cost from AAA agriculture in the study. This will also require site visits and interviewing of all staff and operations managers and interviewing of 50 famers.
The end study results show that supply chain and logistics management of cassava includes activities from upstream is selection of the farmer cassava to middle stream cassava plant and then delivery to export company .After the completion of the study ,This research can show the final results of logistics costs. This research is can Analyze Staff cost, delivery cost and logistics operation cost. To provide a solution where to save costs and better the operations.

Published
Oct 20, 2016
How to Cite
จิโนคำ, ศิรัสวยา. ศึกษาการจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ของอุตสาหกรรมการผลิตมันเส้น. Journal of Logistics and Supply Chain Management Ramhkamhaeng, [S.l.], v. 3, n. 1, oct. 2016. ISSN 2351-0722. Available at: <http://ojs.ru.ac.th/index.php/Logistic/article/view/28>. Date accessed: 28 feb. 2024.