การนำเทคนิคการผลิตแบบลีนมาประยุกต์ใช้ : กรณีศึกษาบริษัท ทีซีซี แลนด์ จำกัด

Application of Lean Manufacturing Techniques: A Case Study of TCC LAND Co., Ltd.

  • ศศิภา ภูมิพิศิษฐานนท์

Abstract

แนวคิดระบบการผลิตแบบลีนเป็นระบบการผลิตที่มุ่งเน้นกำจัดกิจกรรมที่ไม่เกิดมูลค่าต่างๆ ออกจากกระบวนการ วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางด้านการลดต้นทุนจากการประยุกต์ใช้ระบบการผลิตแบบลีน โดยใช้ข้อมูลปฐมภูมิซึ่งได้จากการสัมภาษณ์ รวมทั้งการสังเกตการณ์เก็บรวมรวบข้อมูลด้วยตนเอง เพื่อเป็นแนวทางการปรับปรุงการผลิตให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความสำเร็จในการลดต้นทุนทางด้านการผลิตจากประยุกต์ใช้ระบบการผลิตแบบลีน โดยวิเคราะห์และสรุปผลการศึกษาได้ดังนี้ ระบบการผลิตแบบลีนในภาพรวมก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อองค์กร และนับเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญอย่างหนึ่งต่อความสำเร็จขององค์กร และผลการศึกษาพบว่าจากการประยุกต์ใช้ระบบการผลิตแบบลีนในระบบการบริการจริงของบริษัทฯ สามารถลดระยะเวลาทั้งหมดที่ใช้ในการบริการลูกค้าลงได้


Lean production is a system which focuses on eliminating activities that are considered wasteful in the production process. The objective of this research is to study and to compare the achievement of Lean production and using primary data obtained from interviews and observations to collect data manually to determine the production system which will improve productivity and to find the relationship between external factors of a lean production system. The results of the research are as follows: Lean production is a system to improve manufacturing performance and is important for competitiveness. The results also showed that the application of Lean manufacturing in practical service of the company can shorten the total time spent on customer service.

Published
Oct 21, 2016
How to Cite
ภูมิพิศิษฐานนท์, ศศิภา. การนำเทคนิคการผลิตแบบลีนมาประยุกต์ใช้ : กรณีศึกษาบริษัท ทีซีซี แลนด์ จำกัด. Journal of Logistics and Supply Chain Management Ramhkamhaeng, [S.l.], v. 3, n. 1, oct. 2016. ISSN 2351-0722. Available at: <http://ojs.ru.ac.th/index.php/Logistic/article/view/62>. Date accessed: 22 feb. 2024.