การปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้า: กรณีศึกษา บริษัท ซูกิชิ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

Efficiency Improvement of Warehouse Management: A case Study of Sukishi Intergroup Company Limited

  • สวลี กลิ่นหวาน

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อศึกษาหาสาเหตุและปัญหาของการจัดการคลังสินค้าของบริษัท ซูกิชิ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด 2.เพื่อเสนอแนวทางแก้ไขและพัฒนาการจัดการคลังสินค้าของบริษัท ซูกิชิ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด โดยใช้คลังสินค้าของบริษัท ซูกิชิ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด งานวิจัยนี้ผู้วิจัยได้ทำการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 7 คน ได้แก่ ฝ่ายคลังสินค้า ขนส่ง
ผลการศึกษาพบว่า สาเหตุและปัญหาของการจัดการคลังสินค้า มีปัญหาหลักๆ 3 ส่วน คือ ปัญหาที่เกิดจากเจ้าหน้าที่หยิบสินค้าผิดหรือไม่ตรงตามรายการที่ขอสั่งหรือเบิก สาเหตุคือ เจ้าหน้าที่ยังไม่มีความชำนาญในการหยิบสินค้า บรรจุภัณฑ์มีความใกล้เคียงกัน ในชั้นวางสินค้าเดียวกันมีสินค้าหลายชนิดวางปะปนกันซึ่งไม่มีตัวกั้นระหว่างสินค้าแต่ละชนิดอย่างชัดเจน และปัญหาเกิดจากการเบิกสินค้าใช้เวลาในการหาสินค้านานเกินไป สาเหตุคือ คลังสินค้าไม่ได้มีการแบ่งที่จัดเก็บสินค้าตามประเภทของสินค้าอย่างชัดเจน และปัญหาเกิดการตรวจนับสินค้าไม่ตรงกับที่มีอยู่ในระบบ สาเหตุคือ พนักงานไม่มีการบันทึกการรับเข้าและเบิกสินค้าออก ทำให้ตัวเลขสินค้าที่มีอยู่จริงไม่ตรงกับระบบ
จากปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยได้เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาดังนี้ 1.ใช้ทฤษฏี ABC Analysis 2.จัดทำป้ายบ่งชี้สินค้าแต่ละชนิด โดยติดบาร์โค้ดหรือป้ายกระดาษของรหัสและชื่อสินค้า 3.จัดทำเอกสารและลงบันทึก (Stock Card) การรับและเบิกสินค้า สรุปผลการศึกษาการปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบการจัดการคลังสินค้าที่ดีมีระบบการจัดการสินค้าที่เป็นหมวดหมู่ แบ่งประเภทสินค้าที่ชัดเจน ง่ายต่อการหยิบและตรวจสอบสินค้าเหลือได้ถูกต้อง


The purpose of this independent study was 1. To study Reason and Problems Warehouse Management Systems of Sukishi Intergroup Co., Ltd. 2. To Propose the Problems solving and develop the Warehouse Management Systems of Sukishi Intergroup Co., Ltd. And
The Questionnaires were collected from 7 subjects include warehouse transport.
The Analysis results of Cause and Problems of Warehouse management has 3 main reasons. Which are caused is Staff has low skill of picker and same packaging in Shelf has Mixed Product in Pallet and no Zoning Product Placement. And Problems Time to Pick Overuse. Cause is No Zoning for Storage and the final Problems is the Count does not match the Inventory systems. Cause is the staff doesn’t record the picking.
The Solutions of the Problems Were 1. The theory of ABC Analysis 2. To do preparing Product Labeling and Barcode 3.sheet items stock card The Effective Warehouse Management Systems should have the good Management System and the Product is a category and Product Assortment for Simple and easy to pick up and check Inventory.

Published
Oct 21, 2016
How to Cite
กลิ่นหวาน, สวลี. การปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้า: กรณีศึกษา บริษัท ซูกิชิ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด. Journal of Logistics and Supply Chain Management Ramhkamhaeng, [S.l.], v. 3, n. 1, oct. 2016. ISSN 2351-0722. Available at: <http://ojs.ru.ac.th/index.php/Logistic/article/view/63>. Date accessed: 06 feb. 2023.