การศึกษาปัญหาระบบขนส่งของศูนย์ขนส่งสาธารณะ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ที่มีผลต่อผู้มาใช้บริการ กรณีศึกษา ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

The problems of the transportation of public transportCenter at Suvarnabhumi Airport. That affect to theService users.

  • ธีวสันต์ บีกขุนทด

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อการศึกษาปัญหาระบบขนส่งของศูนย์ขนส่งสาธารณะ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ที่มีผลต่อผู้มาใช้บริการ กรณีศึกษา ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาปัญหาระบบขนส่งของศูนย์ขนส่งสาธารณะ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ที่มีผลต่อผู้มาใช้บริการ กรณีศึกษา ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 2) เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของผู้ใช้บริการที่มีต่อระบบขนส่งของศูนย์ขนส่งสาธารณะ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรณีศึกษา ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 3) เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคลกับระดับความคิดเห็นของผู้มาใช้บริการที่มีต่อระบบขนส่งของศูนย์ขนส่งสาธารณะ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรณีศึกษา ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และความคิดเห็นของผู้ที่มาใช้บริการ
ระเบียบวิธีวิจัยเป็นการศึกษาเชิงสำรวจรวบรวมข้อมูลที่ได้รับจากแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ที่มาใช้บริการของศูนย์ขนส่งสาธารณะ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจำนวน 400 ตัวอย่าง ทดสอบความน่าเชื่อถือของเครื่องมือ ตามแนวคิดของครอนบัค (Cronbach Alpha Formula) จำนวน 30 ตัวอย่าง ได้ผลทดสอบความน่าเชื่อถือเครื่องมือที่ 0.921 วิเคราะห์ผลใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ การแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ทดสอบความแตกต่างโดยใช้สถิติแบบ T – test , F – Test ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ (Multiple Comparison) โดยวิธี LSD (Least Square Different ) ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 ประมวลผลข้อมูลจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปทางสถิติ
ผลการศึกษาการศึกษาปัจจัยลักษณะส่วนบุคคลกลุ่มตัวอย่าง พบว่า เป็นเพศชาย มากกว่าเพศหญิง มีอายุระหว่าง อายุ 30 - 40 ปี มากสุด รองลงมาอายุต่ำกว่า 30 ปี ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี รองลงมา ปริญญาตรี มีภูมิลำเนาภาคกลางและปริมณฑล มากสุด รองลงมาภาคตะวันตก ส่วนใหญ่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน รองลงมา ข้าราชการ หรือพนักงานรัฐ มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มากสุด ไม่เกิน 15,000 บาท/เดือน รองลงมา 15,000-20,000 บาท/เดือน ตามลำดับ ผู้ใช้บริการมีความคิดเห็นต่อการให้บริการระบบการขนส่งของศูนย์ขนส่งสาธารณะ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ในระดับมาก สูงสุด ด้านพฤติกรรมของพนักงานขับรถ รองลงมา ด้านความสะอาด สภาพและปลอดภัยของตัวรถ ด้านความสะดวกสบายระหว่างอยู่บนรถและอุปกรณ์ในรถ และ ด้านความตรงเวลา ความถี่และความต่อเนื่อง และมีความคิดเห็นในระดับปานกลาง ด้านความเพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ ตามลำดับ ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ และ รายได้ต่อเดือน มีผลต่อความคิดเห็นต่อการให้บริการระบบการขนส่งของศูนย์ขนส่งสาธารณะ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ


This research aims to study for  transport  problems system of the  Suvarnabhumi  Airport  public transportation center.Case study at the Suvarnabhumi  Airport.  For the purposes.1) Study to  transport  problems system of the Suvarnabhumi Airport public transportation center. To have  an affected to the passengers. 2)  Study to the comments of the passengers to the Suvarnabhumi Airport public transportation center. 3) Compare  to the differences of individual level factors of the  passengers. And opinions of those are passengers.


Methodology of survey research data obtained from the questionnaire. The amplesare  passengers. Those are used in service of the  Suvarnabhumi Airport public transportation center. 400 samples test the reliability of the tool. Based on the concept of Akron BAC (Cronbach Alpha Formula) of 30 samples. To test the reliability analysis tool at 0.921 Descriptive statistics include: The Frequency, percentage and standard deviation. And analyze quantitative data Different test by using a T - test, F – Test. Test the difference average of pair (Multiple Comparison) by LSD (Least Square Different).Level of significance 0.05 processing the application statistical computer.


The study of factors affecting individual characteristics were found to be male  more than female. Aged between 30 - 40 years, most minor under 30 years of mostly lower-level undergraduate minor degree domiciled central and western perimeter of the most minor. Most of the Private Employees minor official or state employee. The average monthly income  15,000baht / month. Followed 15,000-20,000 baht / month respectively.Passengers opinion those are used in service of the Suvarnabhumi Airport public transportation center. Are the highest levels of driver behavior, followed by cleanliness.Condition and safety of the vehicle comfortable and timeliness.Frequency and continuity and moderate opinions. The result of this study showed that personal characteristics such as age and income per month. Influence opinion on services of the Suvarnabhumi Airport public transportation center. Different levels of statistical significance.

Published
Oct 21, 2016
How to Cite
บีกขุนทด, ธีวสันต์. การศึกษาปัญหาระบบขนส่งของศูนย์ขนส่งสาธารณะ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ที่มีผลต่อผู้มาใช้บริการ กรณีศึกษา ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ. Journal of Logistics and Supply Chain Management Ramhkamhaeng, [S.l.], v. 3, n. 1, oct. 2016. ISSN 2351-0722. Available at: <http://ojs.ru.ac.th/index.php/Logistic/article/view/64>. Date accessed: 28 feb. 2024.