การศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้า กรณีศึกษา : บริษัท ดีเอชแอล ซัพพลายเชน (ประเทศไทย) จำกัด (คลังสินค้าพระราม3)

ADDING THE EFFECTIVENEDD OF WAREHOUSE MANAGEMENT, STUDY OF DHL SUPPLY CHAIN (THAILAND) CO., LTD. (WAREHOUSE RAMA3)

  • ณัฐฌา ทองดีเจริญ

Abstract

ในปัจจุบันซึ่งเป็นยุคที่มีการแข่งขันเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและตรงกับความต้องการให้มากที่สุดนั้น ทำให้ผู้ประกอบการทั้งหลายต่างรีบหาแนวทางหรือกลยุทธ์ต่าง ๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและเพื่อให้สามารถตอบสนองกับความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว และเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้ามากที่สุด จึงทำให้เกิดการแข่งขันขึ้นอย่างมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุรกิจคลังสินค้าและศูนย์การกระจายสินค้า ผู้ประกอบการต่างพยายามสร้างจุดขายหรือวิธีการที่ทำให้ลูกค้าเกิดความประทับใจในการให้บริการมากที่สุด โดยมีการจัดหาทำเลที่ตั้งคลังสินค้าและศูนย์การกระจายสินค้าที่เหมาะสม ครบครันด้วยความสะดวกสบายในด้านการเดินทางและการขนส่งตามที่ลูกค้าต้องการ อีกทั้งการบริการนี้ เป็นที่กำลังมองหา ดังนั้น บริษัท ดีเอชแอล ซัพพลายเชน (ประเทศไทย) จำกัด (คลังสินค้าพระราม3) ซึ่งเป็นคลังสินค้า ทำหน้าที่กระจายสินค้าให้กับธุรกิจไอที จำเป็นต้องพัฒนาศักยภาพในด้านต่าง ๆ ตลอดเวลา โดยเริ่มจากการศึกษาการบริหารงานและการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายต่าง ๆ รวมถึงค้นหาเทคโนโลยีที่นำมาให้ ตลอดจนเครื่องมือวัดประสิทธิภาพ ซึ่งถือเป็นแนวทางหนึ่งในการทำงานของพนักงานทุกแผนก


การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษากระบวนการปฏิบัติงานภายในคลังสินค้าของบริษัท บริษัท ดีเอชแอล ซัพพลายเชน (ประเทศไทย) จำกัด (คลังสินค้าพระราม3) รวมถึงศึกษาปัญหาการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานภายในคลังสินค้าของบริษัท โดยมีการเก็บรวมรวมข้อมูลจากหนังสือ บทความ รายงานการวิจัย เอกสารการปฏิบัติงานภายในองค์กรและการสัมภาษณ์บุคลากร ที่ทำงานเกี่ยวข้องทุกส่วนทั้งระดับผู้บริหารและระดับผู้ปฏิบัติการ ซึ่งการสัมภาษณ์เน้นเชิงลึก ทำให้ผู้ศึกษาวิจัย สามารถนำข้อมูลที่ได้ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติของผู้ถูกสัมภาษณ์มาประกอบการวิจัยครั้งนี้


ผลการศึกษาพบว่า การจัดการคลังสินค้าของบริษัท ดีเอชแอล ซัพพลายเชน (ประเทศไทย) จำกัด (คลังสินค้าพระราม3)  ยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ เนื่องจากบริษัท ยังเผชิญปัญหาการหยิบสินค้าไม่ทันตามกำหนดเวลา ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อธุรกิจของลูกค้า กลายเป็นปัญหาหลักในการบริหารจัดการคลังสินค้า สำหรับแนวทางในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น จำเป็นต้องเพิ่มเติมความรู้ด้านความรวดเร็วในการหยิบ หรือคัดเลือก โดยนำระบบด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร โดยเฉพาะระบบความถี่วิทยุ เข้ามาประยุกต์ใช้ เป็นต้น


In the present age of competition to respond quickly to customer needs and match them to the most. Entrepreneurs have to find some different approaches or strategies to enhance performance and to be able to meet the needs of customers quickly. In order to satisfy the customers. It causes tremendous competition. Especially in warehouses and distribution centers. Developers are trying to create a point of sale, or how to make an impression in the customer service possible. The location provides warehouse and distribution center right. Location with the convenience of travel and transportation, according to customer requirements. Moreover, this service is looking for so the DHL Supply Chain (Thailand) Co., Ltd (Warehouse Rama 3), which is a warehouse who distribution functions for the IT business. Need to improve in areas such as time began with the study of management and operational staff, including search technology bring. The benchmark this in one of the employees of all departments.


This study aims to study the performance of the company's warehouse DHL Supply Chain (Thailand) Co., Ltd (Warehouse Rama 3) including education issues to improve operational processes within the company's warehouse. The collection of books, articles and research reports. Papers and interviews with personnel within the organization. Working in all parts both executive and operational levels. In-depth interviews, focus Makes the study Can be useful for both the theoretical and practical aspects of the interviewees attributed this research.


The results showed that Warehouse Management of DHL Supply Chain (Thailand) Co., Ltd (Warehouse Rama 3), has been ineffective. The Company also face the problem of picking behind schedule. Result in damage to the client's business. Become a major problem in the management of the warehouse. For a guide to troubleshooting. Need for more knowledge, quick to pick up or selectively utilize communication technology. Specifically, the system frequency of Radio (Radio Frequency Identification, RFID) was used, etc.

Published
Oct 21, 2016
How to Cite
ทองดีเจริญ, ณัฐฌา. การศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้า กรณีศึกษา : บริษัท ดีเอชแอล ซัพพลายเชน (ประเทศไทย) จำกัด (คลังสินค้าพระราม3). Journal of Logistics and Supply Chain Management Ramhkamhaeng, [S.l.], v. 3, n. 1, oct. 2016. ISSN 2351-0722. Available at: <http://ojs.ru.ac.th/index.php/Logistic/article/view/72>. Date accessed: 21 apr. 2024.