การนำระบบการจัดการคลังสินค้ามาประยุกต์ใช้ : กรณีศึกษา คลังสรรพาวุธผู้วิจัย

Application of Warehouse Management Techniques: A Case Study of Ordnance Depot Division

  • กิตินัทธ์ ภูมิพิศิษฐานนท์

Abstract

โครงการนี้เสนอระบบการจัดการคลังสรรพาวุธด้วยระบบ Fleet Management โดยระบบจะมีการติดตามสินค้าเมื่อมีการโอนถ่ายอาวุธยุทโธปกรณ์ระหว่างคลังสรรพาวุธและภายในคลังสรรพาวุธจากชั้นหนึ่งไปยังอีกชั้นหนึ่งข้อมูลของอาวุธยุทโธปกรณ์จะถูกเก็บในรูปความสัมพันธ์ของอาวุธยุทโธปกรณ์กับการถ่ายโอนซึ่งสามารถตรวจสอบได้จากตัวอ่านการจัดการคลังสรรพาวุธด้วยระบบ Fleet Management ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรับข้อมูลอาวุธยุทโธปกรณ์การจัดเก็บและการเรียกข้อมูลตรวจสอบได้ทำให้การทำงานประสานกันได้อย่างสัมพันธ์จากความสำเร็จในการแก้ปัญหาข้อจำกัดด้วยวิธีการจัดการแบบเดิมด้วยระบบ Fleet Management ทำให้สามารถเพิ่มพื้นที่ของการจัดเก็บอย่างเหมาะสมและลดข้อขัดแย้งในการถ่ายโอนอาวุธยุทโธปกรณ์และทำให้การถ่ายโอนอาวุธยุทโธปกรณ์ระหว่างคลังสรรพาวุธเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ


This project proposes of Fleet Management in Warehouse Management. The system implemented internal tracking systems to locate and identify movable packages used for transporting small shipments across the warehouse and from one shelf to another. Each packages identified a specific customer’s shipments, permitting instant access to shipment status data and verification of shipments. Fleet Management warehouse management system improves the efficiency of receiving, storage and retrieval activities, thereby eliminating possible operational disconnects. By successfully resolving these issues through Fleet Management Warehouse Management solution, space utilization can be optimized, supplier disputes can be reduced. Furthermore, the system increase availability and provide enhanced customer service at warehouse

Published
Oct 21, 2016
How to Cite
ภูมิพิศิษฐานนท์, กิตินัทธ์. การนำระบบการจัดการคลังสินค้ามาประยุกต์ใช้ : กรณีศึกษา คลังสรรพาวุธผู้วิจัย. Journal of Logistics and Supply Chain Management Ramhkamhaeng, [S.l.], v. 3, n. 1, oct. 2016. ISSN 2351-0722. Available at: <http://ojs.ru.ac.th/index.php/Logistic/article/view/75>. Date accessed: 22 feb. 2024.