แนวทางการปรับปรุงการจัดการคลังสินค้า กรณีศึกษา : บริษัท ซี.ดับบลิว.แมเนจเมนท จำกัด

The study of Improvement of Warehouse Management Case study of C.W.Management Public Company Limited

  • ณภัสร์นันท์ เขียวกำจัด

Abstract

การศึกษาแนวทางการปรับปรุงการจัดการคลังสินค้า กรณีศึกษาของบริษัท ซี.ดับบลิว.แมเนจ เมนท จำกัด มีวัตถุประสงค์ ให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับลักษณะการจัดการคลังสินค้า ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการคลังสินค้า และหาแนวทางในการปรับปรุงการจัดการคลังสินค้าของ บริษัท ซี.ดับบลิว.แมเนจเมนท จำกัด
ทำการศึกษาโดย การเก็บรวบรวมข้อมูลจากข้อมูลของบริษัท และจากแหล่งค้นคว้าต่างๆ เช่น วารสาร งานวิจัย วิทยานิพนธ์ และเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง และจากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร พนักงานในส่วนคลังสินค้าและพนักงานในส่วนงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสังเกตแบบมีส่วนร่วมและนำมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
ผลการศึกษาพบว่า การจัดการคลังสินค้ามีปัญหาในการดำเนินงานอยู่หลายประการ โดยลำดับดังนี้ ด้านความรู้ความเข้าใจในการทำงานของพนักงานฝ่ายคลังสินค้า ด้านกำลังคนของฝ่ายคลังสินค้าต่อปริมาณงานในคลังสินค้า ด้านการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามนโยบายของบริษัท และผู้บริหารกำหนดนโยบายการจัดการคลังสินค้าไม่ชัดเจน ดังนั้น ผู้ศึกษาวิจัยมีแนวทางในการปรับปรุงการจัดการคลังสินค้า โดยการสร้างนโยบายการจัดการที่ชัดเจน การออกแบบวิธีการและขั้นตอนการทำงานใหม่ การปรับผังคลังสินค้า การปรับโครงสร้างหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน การฝึกอบรมพนักงานให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน


This independent study is for "studying Improvement of Warehouse Management" a case study of C.W.Management Public Company Limited. The purpose of study is to achieve a better understanding about the nature of warehouse management, In this study focusing on a case study the problem and improvement of warehouse management of C.W.Management Public Company Limited.


In the study, data was collected from data companies and research sources such as: journals, thesis, research, websites, and interviews executives, employees in the warehouse and section related tasks. These include cooperative observations. And analyze data with qualitative data analysis.


The results showed that, warehouse management there is a problem in many operations. As follows: i) knowledge and understanding in the operation of the warehouse workers. ii) The number of people per load in the warehouse. iii) The operation did not comply with company policies and executive define warehouse management policy is indistinct. Therefore, Researchers then proposed to improve warehouse management. Is to establish a clear policy for warehouse management. Re-designing approach and methodology in operate warehouse, warehouse Layout Improvement, define structuring the duties and responsibilities clearly, and training employees to have knowledge and understanding of job performance.

Published
Oct 21, 2016
How to Cite
เขียวกำจัด, ณภัสร์นันท์. แนวทางการปรับปรุงการจัดการคลังสินค้า กรณีศึกษา : บริษัท ซี.ดับบลิว.แมเนจเมนท จำกัด. Journal of Logistics and Supply Chain Management Ramhkamhaeng, [S.l.], v. 3, n. 1, oct. 2016. ISSN 2351-0722. Available at: <http://ojs.ru.ac.th/index.php/Logistic/article/view/83>. Date accessed: 25 feb. 2024.