การศึกษาแนวทางการลดต้นทุนการผลิตและขนส่งขนุน กรณีศึกษา สวนศรีธนา

The Transportation and Production Cost Reduction of Jackfruit: A Case Study of Sritana Plantation

  • วิสนีย์ ขำค้า

Abstract

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1)วิเคราะห์กิจกรรมการผลิตขนุนคุณภาพ และต้นทุนโลจิสติกส์ตามมาตรฐานกิจกรรม (ABC) (2)เพื่อศึกษาแนวทางการลดต้นทุนการขนส่งขนุนในระบบโลจิสติกส์ของสวนศรีธนา (3)เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการผลิตขนุนคุณภาพ โดยมีการศึกษา 4 หัวข้อใหญ่ ดังนี้ (1)ผลการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตตามมาตรฐานกิจกรรม (2)ระบบการขนส่งขนุนในระบบโลจิสติกส์แบบเดิม (3)ระบบการขนส่งขนุนในระบบโลจิสติกส์แบบใหม่ (4)การเปรียบเทียบต้นทุนการขนส่งขนุนแบบเดิมและแบบใหม่
จากผลการศึกษาแนวทางลดต้นทุนการขนส่งขนุนในระบบโลจิสติกส์ของสวนศรีธนา จากการผลิตขนุนทั้งหมดจำนวน 300 ตัน ทำให้สวนศรีธนาสามารถลดต้นทุนหรือมีกำไรจากการใช้ระบบการขนส่งขนุนแบบเดิมได้เท่ากับ 200,500 บาท หรือเท่ากับ 668.33 บาท/ตัน ส่งผลให้กำไรโดยรวมของสวนศรีธนาเพิ่มขึ้นเท่ากับ 200,500 บาท หรือเท่ากับ 668.33 บาท/ตัน ดังนั้นสวนศรีธนาควรนำระบบการขนส่งขนุนในระบบโลจิสติกส์มาใช้ เพื่อให้การบริหารงานของกิจการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น


This study aims to investigate (1)Analyze the quality of jackfruit and logistics costs using Activity Based Costing: ABC (2)The study ways to reduce transportation cost on logistics system of Sritana Plantation (3)To study the problems suggested in the production of quality jackfruit. The following 4 main study. (1)The analysis of the cost of logistics Activity Based Costing: ABC (2)Transportation logistics jackfruit in the original. (3) Transportation logistics jackfruit in a new way. (4)Comparison of the cost of traditional and new transport jackfruit.
The study ways to reduce transportation costs on logistics system of Sritana plantation. A total of 300 tons of jackfruit production. Make the Sritana plantation can reduce costs or gains from the used of traditional jackfruit transportation 200,500 bath or 668.33/ton. The overall profitability of the Sritana Plantation increase of 200,500 bath or equal to 668.33 bath/ton The Sritana Plantation should be Sritana plantation living in use. To the management of the company to be more efficient.

Published
Oct 21, 2016
How to Cite
ขำค้า, วิสนีย์. การศึกษาแนวทางการลดต้นทุนการผลิตและขนส่งขนุน กรณีศึกษา สวนศรีธนา. Journal of Logistics and Supply Chain Management Ramhkamhaeng, [S.l.], v. 3, n. 1, oct. 2016. ISSN 2351-0722. Available at: <http://ojs.ru.ac.th/index.php/Logistic/article/view/85>. Date accessed: 28 feb. 2024.