การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ บริษัทตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย กรณีศึกษา บริษัท วี.ซี. ชิปปิ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

The study of the increase efficiency service of Thai Authorized Customers Brokers Company licensed a case study of V.C. Shipping & Service Company Limited.

  • พิมพ์ชนก ตุ้มชัยพร

Abstract

การศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการบริษัทตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย กรณีศึกษา บริษัท วี.ซี. ชิปปิ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ผู้ศึกษามีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะการให้บริการ จำกัด เพื่อศึกษาความต้องการของผู้ใช้บริการ และเพื่อศึกษาแนวทางการปรับปรุงการให้บริการลูกค้าของ บริษัท วี.ซี. ชิปปิ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการกับลูกค้าได้ตรงตามความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง
วิธีการศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาได้ทำการศึกษาจากการศึกษาขั้นตอนการทำงานของบริษัท วี.ซี. ชิปปิ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด และเก็บข้อมูลความต้องการของลูกค้าในรูปแบบของแบบสอบถาม จากการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงในการแจกแบบสอบลูกค้าที่ใช้บริการจำนวน 20 คน
ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของลูกค้าที่มีต่อด้านความน่าเชื่อถือ โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ด้านความเชื่อมั่น โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านสิ่งที่จับต้องได้ โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ด้านการเอาใจใส่ โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ด้านการตอบสนอง โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก และด้านต้นทุนการใช้บริการ และแนวทางการปรับปรุงการให้บริการลูกค้า พบว่า บริษัท วี.ซี. ชิปปิ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ได้ทำการสร้างปัจจัย 6 ข้อ เพื่อเป็นการสอบถามลูกค้าถึงลำดับการเลือกใช้บริการของบริษัทฯ ซึ่งลูกค้าได้ใช้ปัจจัยดังกล่าวในการเลือกใช้บริการ ตามลำดับ ดังนี้ 1) คุณภาพบริการ 2) ระบบการทำงานของบริษัท 3) ชื่อเสียงของบริษัท 4) ราคาบริการ และ 5) เครดิตการชำระเงิน ซึ่งเป็นแนวทางที่บริษัท วี.ซี. ชิปปิ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด จะใช้ในการตอบสนองลูกค้าที่ได้ผลครอบคลุมทุกๆ ด้าน และใช้ในการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าในปีต่อๆ ไป


 


The study of the increase efficiency service of Thai Authorized Customers Brokers Company licensed a case study of V.C. Shipping & Service Company Limited.
This study aimed to investigate the nature of the service to educate the needs of users/client. More importantly, the case study shows ways to improve the company's customer service for V.C. Shipping & Service Company Limited. It will only enhance customer service by exceeding customers’ expectations.
The method that was conducted to study the performance of V.C. Shipping & Service Company Limited are done in the form of questionnaires. These series of questions are randomly distributed throughout the customer service to twenty different people.
The results showed that customers are highly satisfied on the company's reliability. Customers also felt that their satisfaction over is quite high for other categories. The satisfaction was also high for quality of hand work done by the company. Over all, having all these data suggest that customers are satisfied with work provided by V.C. Shipping & Service Company Limited. In order for V.C. Shipping & Service Company Limited to improve relation with their customers, they have asked their customers to rate their services base on the following 6 criterias, which includes differents segments subsets of questions in the following manners:
1) quality of service, 2) system of the company 3) the company's reputation 4) breakfast and 5) credit payments. These are the criteria, which V.C. Shipping & Service Company Limited firm will use to help satisfy their client. The implementation will be throughout the years in order to continue to improve the overall company's quality of work.

Published
Oct 20, 2016
How to Cite
ตุ้มชัยพร, พิมพ์ชนก. การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ บริษัทตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย กรณีศึกษา บริษัท วี.ซี. ชิปปิ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด. Journal of Logistics and Supply Chain Management Ramhkamhaeng, [S.l.], v. 3, n. 1, oct. 2016. ISSN 2351-0722. Available at: <http://ojs.ru.ac.th/index.php/Logistic/article/view/18>. Date accessed: 02 mar. 2024.