การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการจัดซื้อ กรณีศึกษา: บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)

Optimizing the Procurement Process A Case Study of C.P.Land Public Company Limited

  • ภากร ลิ้มภูมิศักดิ์

Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาและแนวทางการแก้ไขเพื่อลดต้นทุนในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยการปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพจะต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งในแต่ละส่วนก็จะต้องคำนึงถึงต้นทุนโลจิสติกส์เป็นสิ่งสำคัญ เพราะปัจจุบันการแข่งขันในด้านธุรกิจจะมีปัจจัยอย่างอื่นนอกจากต้นทุนการจัดซื้อแล้ว สิ่งที่ทำให้เป็นผู้นำด้านธุรกิจจะต้องประกอบไปด้วย คุณภาพของสินค้าและการบริการที่ดี พนักงานภายในองค์กรมีประสิทธิภาพ แต่ตอนนี้องค์กรได้ประสบปัญหาด้านการจัดซื้อที่มีต้นทุนที่สูงขึ้นเรื่อยๆอันเนื่องมาจากสภาวะเศรษฐกิจ น้ำมันเชื้อเพลิง แหล่งวัตถุดิบ ที่มีการปรับตัวที่สูงขึ้น ซึ่งผู้จัดทำได้ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงเจาะลึกเพื่อนำมาเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อนำมาวิเคราะห์ ระหว่างวันที่ 1-20 กุมภาพันธ์ 2558
จากการศึกษาข้อมูลพบว่า สาเหตุที่ทำให้ต้นทุนทางด้านการจัดซื้อที่สูงขึ้นนั้นมาจากสภาวะราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีราคาสูงขึ้น ส่งผลให้ราคาวัตถุดิบและค่าขนส่งสินค้าแปรผันตามไปด้วยถึงแม้ว่าจะมีผู้ขายสินค้าในจำนวนมากรายแล้วก็ตาม นอกจากนั้นยังมีปัญหาในเรื่องความยุ่งยากและซับซ้อนของกระบวนการทำงานทั้งทางปฏิบัติและทางด้านเอกสาร การศึกษาถึงสาเหตุดังกล่าวจึงหวังไว้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเพื่อนำไปสู่ความเป็นผู้นำและความยั่งยืนขององค์กร


This research aims to study the problems and solutions to reduce the cost of procurement. By improving processes to increase efficiency will require cooperation from those involved. Each section will have to take into account the cost Logistics is important. Because in today's competitive business are factors other than the cost of purchasing it. What Makes a Leader to be composed. Quality products and good service, employees in the organization are, but now the organization is faced with the high cost of purchasing more. Due to the economic situation fuel material resources A higher adjustment. This report is to collect data by depth interviews were used to collect data in order to analyze. Between 1st-20th February, 2558
The study revealed that: The reason for the cost of purchasing it from the cost of higher fuel prices rise the raw material and freight costs vary accordingly although there are a lot of products in it. There is also the problem of the difficulty and complexity of the work, both practical and paperwork. The study of causes, such as the development hoped to contribute to the leadership and organizational sustainability.

Published
Oct 20, 2016
How to Cite
ลิ้มภูมิศักดิ์, ภากร. การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการจัดซื้อ กรณีศึกษา: บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน). Journal of Logistics and Supply Chain Management Ramhkamhaeng, [S.l.], v. 3, n. 1, oct. 2016. ISSN 2351-0722. Available at: <http://ojs.ru.ac.th/index.php/Logistic/article/view/21>. Date accessed: 23 feb. 2024.