การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้าของอุตสาหกรรมแปรรูปยางพารา (ยางแท่ง): กรณีศึกษา บริษัท ABC จำกัด

Increase Efficiency of Warehouse Management of Rubber Industry (Block rubber): Case Study Of ABC Co., Ltd.

  • สุพรรณิการ์ กันภัย

Abstract

ในการทำวิจัยเรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพด้านการจัดการคลังสินค้าของอุตสาหกรรมแปรรูปยางพารา (ยางแท่ง) ของบริษัท ABC จำกัด สาขายะลา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการจัดการคลังสินค้าและเพิ่มประสิทธิภาพด้านการจัดการคลังสินค้าของอุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราของบริษัท ABC จำกัด สาขายะลา โดยมุ่งเน้นในเรื่องของกระบวนการรับ การเก็บ การเบิก และการจ่ายสินค้าสำเร็จรูป เพื่อหาแนวทางในการวางแผน และเพิ่มประสิทธิภาพในการ โดยใช้หลักทฤษฏีการจัดการคลังสินค้าและแนวคิดเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน มาใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้องในแผนกคลังสินค้า ของบริษัท ABC จำกัด สาขายะลา จำนวน 6 คน จากการศึกษาพบว่าบริษัทมีปัญหาการขาดประสิทธิภาพในการจัดเก็บสินค้า และความไม่พร้อมของบุคลากรในการนำระบบ SAP มาใช้การจัดการคลังสินค้า ส่งผลให้บริษัทไม่มีประสิทธิภาพในการจัดการคลังสินค้า เกิดความล่าช้าในการค้นหาสินค้าแต่ละครั้งอีกทั้งการใช้พื้นที่จัดเก็บยังไม่เกิดประโยชน์สูงสุด และทำให้เกิดการทำงานซ้ำซ้อน จากปัญหาดังกล่าวสามารถนำมาสู่การวิเคราะห์แนวทางการแก้ไขปัญหาโดยเริ่มจากการออกแบบแผนผังการจัดเก็บสินค้าใหม่ การวางแผนการใช้พื้นที่ และวิธีการจัดวางสินค้า กำหนดขอบเขตที่เหมาะสมในการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยจัดให้เส้นทางเดินรถโฟล์คลิฟท์อยู่คั่นกลางระหว่างพื้นที่การจัดวางสินค้า เพื่อให้การวางเรียงสินค้าเป็นแถวลึก มีความลึกของแถวที่ตื้นขึ้น ซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาในการเคลื่อนย้ายสินค้าให้น้อยลงและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บมากขึ้น แนวทางการแก้ปัญหาความไม่พร้อมของบุคลากรในการนำระบบ SAP มาใช้การจัดการคลังสินค้าอีกประการคือกำหนดนโยบายหรือออกกฎระเบียบข้อบังคับ เพื่อให้พนักงานระดับปฏิบัติการในบริษัทมีการปฏิบัติตามไปในทิศทางเดียวกัน และจัดอบรมพนักงานเพื่อให้เข้าใจในขั้นตอนการทำงานของระบบ SAP ที่ชัดเจน ซึ่งจะทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น


In research improve the management of the company's warehouse Latex ABC fields Yala aimed to optimize warehouse management and inventory management of Latex of ABC Company Limited Yala Branch. On the process of collection, disbursement and payment of goods; to find ways to plan and enhance for using warehouse management theories and concepts to enhance its performance. Used in this study by collecting data from in-depth interviews with the management and employees involved in a warehouse of ABC Company Limited Branch Yala were 6 humans. The study found that the problem of inefficiency in the store is available in the SAP system warehouse management. This resulted in inefficient management. Delays in finding each other as storage space to maximum benefit and causes redundant work. From such problems can lead to the solutions starting from design, layout, and storage products. The space planning and how product placement set reasonable limits on the use of space for maximum benefit. By providing routes Battery is sandwiched between the product placements, so that the product is placed in rows deep. This reduces the time to move goods for less and optimized to store more. Solutions are not readily available in the SAP Warehouse Management; another is to determine the policy and regulatory. The operational level, the company has to follow the same direction and training staff to understand the working procedures of the SAP system, which will make the work more efficient.

Published
Oct 20, 2016
How to Cite
กันภัย, สุพรรณิการ์. การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้าของอุตสาหกรรมแปรรูปยางพารา (ยางแท่ง): กรณีศึกษา บริษัท ABC จำกัด. Journal of Logistics and Supply Chain Management Ramhkamhaeng, [S.l.], v. 3, n. 1, oct. 2016. ISSN 2351-0722. Available at: <http://ojs.ru.ac.th/index.php/Logistic/article/view/22>. Date accessed: 06 feb. 2023.