ปัจจัยในการคัดเลือกผู้ให้บริการขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภค ด้วยรถบรรทุกของบริษัท ABC

Factor in Selection Providers of Consumer Goods Truck Carriers by Truck Company ABC

  • กิตติศักดิ์ ทิพย์ศรีราช

Abstract

การศึกษาเรื่องปัจจัยในการคัดเลือกการให้บริการขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภคด้วยรถบรรทุกของบริษัท ABC เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey research) โดยผู้ศึกษาได้นำเสนอ ดังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการบริการขนส่งทางถนนด้วยรถบรรทุก ศึกษาปัจจัยในการคัดเลือกการให้บริการขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภคด้วยรถบรรทุกของบริษัท ABC ในด้านเวลา ด้านความน่าเชื่อถือ ด้านกระบวนการ ด้านราคา และด้านความยืดหยุ่น ศึกษาประสิทธิภาพในการคัดเลือกการให้บริการขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภคด้วยรถบรรทุกของบริษัท ABC และหาแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการขนส่ง พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามปัจจัยในการคัดเลือกการให้บริการขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภคด้วยรถบรรทุกของบริษัท ABC ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 31 – 40 ปี สถานภาพโสด มีรายได้ต่อเดือน 20,001- 30,000 บาท มีจำนวนพนักงานในบริษัทมากกว่า 20 คน สถานภาพเป็นห้างหุ้นส่วนมีปริมาณสินค้าที่จัดส่งในแต่ละครั้ง 1501-2000 กิโลกรัม มีมูลค่าของสินค้าที่จัดส่งในแต่ละครั้ง ที่ 20,001-30,000 บาทมีค่าใช้จ่าย 15,001-20,000 บาท มีความถี่ในการขนส่งสินค้าสัปดาห์ละ 4-6 ครั้ง ระดับปัจจัยในการคัดเลือกการให้บริการขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภคด้วยรถบรรทุกของบริษัท ABC ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มากสุดคือด้านความยืดหยุ่น รองลงมา ด้านราคา และด้านกระบวนการ ประสิทธิผลในการเลือกใช้บริการขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภคด้วยรถบรรทุกของบริษัท ABC โดยรวมอยู่ในระดับมาก มากสุดคือความรู้ความสามารถของพนักงานขับรถ รองลงมาความสะดวกในการรับทราบข้อมูลข่าวสาร เช่น อินเตอร์เน็ท อีเมล์ รองลงมาการเอาใจใส่และรับฟังความคิดเห็นของลูกค้า และความสะดวกในการติดต่อประสานงานกับบริษัท ผลการทดสอบสมมติฐาน เพศ , อายุ, รายได้ต่อเดือน,สถานภาพของผู้ใช้บริการ, ปริมาณของสินค้าที่จัดส่ง, มูลค่าของสินค้าที่จัดส่ง, ค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าที่ต่างกันไม่มีผลต่อประสิทธิผลในการเลือกใช้บริการขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภคด้วยรถบรรทุกของบริษัท ABC แต่สถานภาพ, จำนวนพนักงานในบริษัท, ความถี่ในการขนส่งสินค้าที่ต่างกันมีผลต่อประสิทธิผลในการเลือกใช้บริการขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภคด้วยรถบรรทุกของบริษัท ABC และค่าความสัมพันธ์ระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ต่างกันทั้งด้านเวลา ด้านความเชื่อถือ ด้านกระบวนการ ด้านราคา และด้านความยืดหยุ่น ไม่มีผลต่อประสิทธิผลในการเลือกใช้บริการขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภคด้วยรถบรรทุกของบริษัท ABC ที่นัยสำคัญทางสถิติที่ .01


This study is about factor of selection service of logistics by truck of ABC company is Survey research. Researcher has objective to study data about transport by truck, study factor of selection in transport commodities by truck of ABC company, on time, reliable, procedure, price and flexible. To study effectively of selection service of transport commodities by truck of ABC and finding method of development meeting requirement of user, found that.
Most of respondent of questionnaire is female, age 31-40 years old, single status, salary 20,001- 30,000 baht per month, employee of company more than 20 persons, company is partnership and has volume of product in each time 1501-2000 kg., value of product in each time of transport 20,001-30,000 baht, expense15,001-20,000 baht, frequency of transport at 4-6 times per week. Factor of selection transport of ABC company is totally best, followed by flexible, price and procedure. Effectively of selection transport of ABC is totally best, followed by ability of driver, realized information, such as internet, e-mail and attention and listen to comment of customer and convenient of coordinate with company. Result of testing hypothesis on gender, age, salary per month, status of user, volume of product, value of transport, expense of transport different product nor effect to effective of transport by truck ofABC. But status, number of staff, frequency of transport different product has effective to service of transport product by truck of ABC. Moreover, relationship between different factor on time, reliable, procedure, price and flexible not effect to selection of service transport by truck of ABC as significant statistics at .01.

Published
Oct 20, 2016
How to Cite
ทิพย์ศรีราช, กิตติศักดิ์. ปัจจัยในการคัดเลือกผู้ให้บริการขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภค ด้วยรถบรรทุกของบริษัท ABC. Journal of Logistics and Supply Chain Management Ramhkamhaeng, [S.l.], v. 3, n. 1, oct. 2016. ISSN 2351-0722. Available at: <http://ojs.ru.ac.th/index.php/Logistic/article/view/23>. Date accessed: 20 may 2024.