การปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการซัพพลายเชนและโลจิสติกส์ ธุรกิจนำเข้าสารเคมี กรณีศึกษา บริษัท ABC (ประเทศไทย) จำกัด

Efficiency Improvement of Supply Chain Management and Logistics Chemicals Import Business : Case study of ABC (Thailand) Co.,Ltd.

  • อรุโณทัย เขียวเขว้า

Abstract

การศึกษาเรื่องการปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการซัพพลายเชนและโลจิสติกส์ธุรกิจนำเข้าสารเคมี กรณีศึกษาของบริษัท ABC(ประเทศไทย) จำกัด มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดการ โลจิสติกส์และซัพพลายเชนของสินค้าสารเคมี เพื่อศึกษาแนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพการควบคุมสินค้าคงคลังให้เหมาะสม
วิธีการศึกษาในครั้งนี้ผู้ศึกษาได้ทำการทำการศึกษาโดย การเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการค้นคว้าข้อมูลขององค์กร และแหล่งค้นคว้าอื่นๆ เช่น เอกสาร วารสาร งานวิจัย วิทยานิพนธ์ และเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง และได้จากการสัมภาษณ์กับผู้บริหาร และพนักงานในส่วนงานซัพพลายเชน รวมถึงการสังเกตแบบมีส่วนร่วม และนำข้อมูลวิเคราะห์โดยใช้เทคนิควิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณด้วยวิธีวิเคราะห์อนุกรมเวลา(Time Series Analysis)และการถดถอยเชิงพหุ(Multiple Regression Analysis)
ผลการศึกษาพบว่า องค์กรได้ให้ความสำคัญและมีการจัดการกระบวนการทำงานด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน โดยการกำหนดค่า KPI ควบคุมการทำงานด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน อันประกอบด้วย 1) ปริมาณสินค้าคงคลัง ต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ 80 วัน 2) การจัดการสินค้าที่ไม่มีการเคลื่อนไหว (Slow moving stock) 3) ความแม่นยำในการพยากรณ์ยอดขาย (Forecast Accuracy) ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 80 เปอร์เซ็นต์ 4) การลดค่าใช้จ่ายด้านโลจิสติกส์ให้น้อยกว่าหรือเท่ากับ 2.50 เปอร์เซ็นต์ของยอดขาย 5) สามารถจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าได้ตามกำหนดมากกว่า98 เปอร์เซ็นต์ ของใบสั่งซื้อทั้งหมดขอลูกค้า อีกทั้งองค์กรยังนำเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด แต่ยังพบปัญหาการประสานงานภายในและการส่งต่อข้อมูลที่ผิดพลาด ทำให้การแก้ไขและป้องกันปัญหาเป็นไปอย่างล่าช้า จากการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยอนุกรมเวลาและการทดสอบสมมติฐานการถดถอยเชิงพหุเพื่อทดสอบองค์ประกอบที่มีอิทธิพลกับปริมาณความต้องการสั่งซื้อสินค้า ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าปริมาณสินค้าต้นงวดมีอิทธิพลทางตรงเชิงลบกับปริมาณความต้องการสั่งซื้อสินค้าและปริมาณยอดขายสินค้ามีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกกับปริมาณความต้องการสั่งซื้อสินค้า อย่างมีนัยสำคัญ 0.05


This independent study is for “Efficiency Improvement of Logistics and Supply Chain Management of Chemicals Import Business” a case study of ABC (Thailand) Company limited. The purpose of education is to achieve a better understanding on the process management of logistics and supply chain of ABC (Thailand) Company limited to correspond to imrove inventory control.
The methods of this study were conducted by collecting research data from the ABC (Thailand) Company limited and other sources such as journals, thesis as well as related website, interviews to manager and staff of the supply chain department including participant observation. After that, researcher analyzed all of the data by using qualitative data analysis techniques and quantitative method of time series analysis and multiple regression analysis.
The results of research found that ABC (Thailand) Company Limited focus on the process management of logistics and supply chain by using the formulation of KPI’s consisting of 1) Inventory level must be less than or equal to 80 days. 2) No Slow moving stock. 3) Forecast Accuracy is equal to or greater than 80 percent. 4) Reduce logistics costs to less than or equal to 2.50 percentage of sales. 5) On time delivery to customers more than 98 percent of all order in month. ABC (Thailand) Company Limited has also the software to improves the work efficiency. But also found the problems of coordination and poor communication. The data analysis of time series and test hypotheses with multiple regression methods to test the variable that influence the demand order. The results of hypothesis testing, the amount of beginning inventory has a direct negative influence on the demand order and amount of sales has a direct positive influence on the demand order at significant 0.05.

Published
Oct 20, 2016
How to Cite
เขียวเขว้า, อรุโณทัย. การปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการซัพพลายเชนและโลจิสติกส์ ธุรกิจนำเข้าสารเคมี กรณีศึกษา บริษัท ABC (ประเทศไทย) จำกัด. Journal of Logistics and Supply Chain Management Ramhkamhaeng, [S.l.], v. 3, n. 1, oct. 2016. ISSN 2351-0722. Available at: <http://ojs.ru.ac.th/index.php/Logistic/article/view/26>. Date accessed: 28 feb. 2024.