การเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งไปรษณียภัณฑ์ กรณีศึกษา บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

Increment efficacy postal transportation of Thailand post Case Study : THAILAND POST CO.,LTD.

  • จักรพงษ์ ทำเนาว์

Abstract

การศึกษาเรื่องแนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารการขนส่งไปรษณียภัณฑ์และพัสดุไปรษณีย์ กรณีศึกษา บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัญหาการขนส่งไปรษณียภัณฑ์ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด รวมทั้งเพื่อศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งไปรษณียภัณฑ์ของบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด ในการเก็บรวบรวมข้อมูลใช้แบบสัมภาษณ์ แบบสอบถามข้อมูลการประกอบการ และแบบประเมินประสิทธิภาพการบริหารการขนส่งไปรษณียภัณฑ์และพัสดุไปรษณีย์ กรณีศึกษา บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ดำเนินธุรกิจให้บริการด้านการขนส่งสินค้าและกระจายสินค้าในประเทศ มีพาหนะขนส่งแยกตามส่วนงาน ต่าง ๆ 3 ประเภทหลัก คือ รถขนส่งหัวลาก รถขนส่งไปรษณีย์ รถขนส่ง 4 ล้อ และ รถ 6 ล้อ โดยพบว่าในช่วงที่ผ่านมา (พ.ศ. 2552-2556) บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานที่มีแนวโน้มการขยายตัวเพิ่มขึ้นของรายได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เนื่องจากสภาวะการแข่งขันภายในอุตสาหกรรมที่มีคู่แข่งขันที่ไม่มากนัก การเติบโตของตลาดของอุตสาหกรรมมีสูง ประกอบกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่เปิดดำเนินงานมาเป็นระยะเวลาอันยาวนาน ย่อมมีประสบการณ์ในการดำเนินงานสูง สามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตามปัญหาที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ คือ ปัญหาความสามารถในการให้บริการไม่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า เนื่องจากอุตสาหกรรมมีแนวโน้มการขยายตัวสูง ทำให้ปริมาณความต้องการใช้บริการด้านการขนส่งมีแนวโน้มการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม การที่บริษัทฯ มีรถให้บริการที่มีอยู่อย่างจำกัด ซึ่งในบางครั้งอาจไม่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า หรือไม่ตรงตามความต้องการของลูกค้า ส่งผลให้บริษัทฯ สูญเสียโอกาสที่จะได้รายได้เพิ่มขึ้น โดยสาเหตุหลักที่สำคัญที่ทำให้เกิดปัญหาดังกล่าว (1) เกิดจากการที่รถของบริษัทฯ ไม่สามารถให้บริการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ (2) ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุจากการให้บริการ และ (3) ปัญหาระยะเวลาในการจัดซ่อม


The study of approaches to improve transportation management, mail and parcel study aims Thailand Post. To study the problems of transport and postal code in Thailand as well as to study the optimization of transport and postal Thailand Post to collect data using interviews. Query assembly Performance management and evaluation of transport, mail and parcel cases Thailand Post. Thailand Post Company Limited operates a freight and logistics services in the country. A vehicle Segment 3 different categories of vehicles, trucks. Car shipping car transport 4 and 6 wheel was found that in the past (2009-2013), the Company's operating results are likely to increase in revenues continued. Due to intense competition within the industry with a competitive service. Growth of the industry is high. The operations of the Company. Open operation for a long time. I have experience in business operations. Can serve customers more effectively. And can satisfy the customers as well. However, problems may affect the operation of the company is the ability to serve unmet needs of customers. Because the industry is likely to grow higher. The demand for transportation services is likely to expand further, however, by the Company. Free parking is available on a limited. Which is sometimes not enough to meet customer demand. Or does not meet the needs of our customers. The Company Lost opportunities to increase revenue. The main reason that causes the problem (1) is caused by the car company. Can not serve at full capacity (2) the problem of accidents from service, and (3) the duration of the repair.

Published
Oct 20, 2016
How to Cite
ทำเนาว์, จักรพงษ์. การเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งไปรษณียภัณฑ์ กรณีศึกษา บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด. Journal of Logistics and Supply Chain Management Ramhkamhaeng, [S.l.], v. 3, n. 1, oct. 2016. ISSN 2351-0722. Available at: <http://ojs.ru.ac.th/index.php/Logistic/article/view/34>. Date accessed: 27 feb. 2024.