การเพิ่มประสิทธิภาพในการนำเข้าวัตถุดิบจากท่าเรือเซียงไฮ้ กรณีศึกษา ของบริษัท ABC

a study of The Increase Efficiency to Import Raw Material from Shanghai port: Case study of ABC Company Limited

  • เพ็ญศิริ กิตติรัตนโรจน์

Abstract

การค้นคว้าอิสระฉบับนี้เป็นการศึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการนำเข้าวัตุดิบ จากท่าเรือเซียงไฮ้ กรณีศึกษา บริษัท ABC มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการนำเข้าวัตถุดิบ จากท่าเรือเซียงไฮ้ เพื่อให้ทราบถึงปัญหา และหาแนวทางแก้ไขปัญหา
ในการศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาได้เก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) ในระดับหัวหน้าฝ่ายโลจิสติกส์ พนักงานที่เกี่ยวข้องในส่วนของกระบวนการก่อนนำเข้าวัตถุดิบ และกระบวนการนำเข้าวัตถุดิบของบริษัท ABC ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ (Freight Forwarder) รวมไปถึงการศึกษาค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น หนังสือ เอกสาร วารสาร และ เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง แล้วนำมาวิเคราะห์โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis)
ผลจากการศึกษาค้นคว้าสามารถสรุปได้ว่า บริษัท ABC จำกัด มีขั้นตอนในการนำเข้าวัตถุดิบจากท่าเรือเซียงไฮ้ในหลากหลายวัตถุดิบและหลายซัพพลายเออร์ ซึ่งมีกระบวนการก่อนการนำเข้าและกระบวนการนำเข้าที่ยุ่งยาก รวมไปถึงมีการนำเข้าวัตถุดิบจากหลากหลายซัพพลายเออร์ ในเวลาใกล้เคียงกัน ทำให้ค่าใช้จ่ายในการเคลียร์สินค้านำเข้าในแต่ละครั้งสูง จึงควรสั่งซื้อและดำเนินการรวมวัตถุดิบ จากหลายซัพลายเออร์ เพื่อทำการขนส่งแบบรวมสินค้า (Consolidate) และทำการเคลียร์วัตถุดิบเพียงครั้งเดียว จะช่วยสามารถลดต้นทุน ในการนำเข้าวัตถุดิบได้เป็นอย่างมาก


A study of The Increase Efficiency to Import Raw Material from Shanghai port: Case study of ABC Company Limited. The researcher aims to study import raw materials process, problem and solutions
The method of this study collected data by used in-depth interviews. The researcher interviewed Logistics Chief, employees involved in the import raw material process, and Freight Forwarder. Included study from various sources such as books, journals and websites. We analyzed using qualitative data analysis techniques.
The results of the research show that ABC Company had imported various raw materials and suppliers from the Shanghai port. The process to import has troublesome from various suppliers import coincides with custom clearance. The cost of import is too high. The solution is to Console the shipment from Shanghai port that will be helps ABC Company reduce costs of import raw materials as well.

Published
Oct 20, 2016
How to Cite
กิตติรัตนโรจน์, เพ็ญศิริ. การเพิ่มประสิทธิภาพในการนำเข้าวัตถุดิบจากท่าเรือเซียงไฮ้ กรณีศึกษา ของบริษัท ABC. Journal of Logistics and Supply Chain Management Ramhkamhaeng, [S.l.], v. 3, n. 1, oct. 2016. ISSN 2351-0722. Available at: <http://ojs.ru.ac.th/index.php/Logistic/article/view/38>. Date accessed: 20 june 2024.