การศึกษาการจัดการคลังสินค้าประเภทเสื้อผ้าแฟชั่น กรณีศึกษาบริษัท เอบีซี ซัพพลายเชน ประเทศไทย จำกัด

Warehouse Management of fashion clothes Case Study of ABC Supply Chain (Thailand) Company Limited

  • ฐณัชญ์ธรรม หลิวทวีสีประกาย

Abstract

การศึกษาการจัดการคลังสินค้าประเภทเสื้อผ้าแฟชั่น กรณีศึกษาบริษัท เอบีซี ซัพพลายเชน ประเทศไทย จำกัด ผู้ศึกษามีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการทำงานภายในคลังสินค้าประเภทเสื้อผ้าแฟชั่น ตั้งแต่กระบวนการรับสินค้าเข้า จนกระทั่งจัดส่งสินค้าออกไปยังสาขาของลูกค้าภายในเวลาที่กำหนด และเพื่อศึกษาปัญหาต่างๆที่เกิดจากการทำงานในแต่ละขั้นตอนการดำเนินงาน ทำให้ทราบถึงแนวทางแก้ปัญหาทำให้เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานภายในคลังสินค้า
ผลการศึกษาพบว่า ทางบริษัทเอบีซี ซัพพลายเชน ประเทศไทย จำกัด มีกระบวนการทำงานภายในคลังสินค้าประกอบด้วยการรับสินค้าขาเข้า การหยิบสินค้าประเภทสินค้าขาเข้า การจัดเก็บสินค้าเข้าชั้นเก็บสินค้า การหยิบสินค้าประเภทเรียกรายวัน การเติมเต็มสินค้าและการจัดส่งสินค้าไปยังสาขา ซึ่งมีขั้นตอนการทำงานที่ชัดเจน สำหรับปัญหาการดำเนินงานภายในคลังสินค้าในแต่ละขั้นตอนนั้นพบปัญหาหลักๆสำคัญ 2 ประการ ที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานภายในคลังสินค้ามากที่สุด คือ 1.ปัญหาที่เกี่ยวกับกระบวนการดำเนินงาน (Method) ในแต่ละขั้นตอนไม่มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เข้ามาช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ดังนั้นจึงควรนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เข้ามาช่วยในการดำเนินงาน 2.ปัญหาที่เกี่ยวกับบุคคลากรที่เกี่ยวข้อง (Man) ซึ่งมีทั้งภายในและภายนอกองค์กร เช่นการขาดแคลนพนักงาน, พนักงานดำเนินงานที่ผิดพลาด, พนักงานขาดความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงาน, พนักงานทำผิดระเบียบข้อตกลง เป็นต้น ดังนั้นการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน, การให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่ถูกต้องอย่างสม่ำเสมอ, การตรวจสอบและควบคุมการดำเนินงาน, การพูดคุยและสื่อสารข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับปัญหาจึงเป็นแนวทางแก้ไขปัญหา


This independent study is for “studying warehouse management of fashion clothes a case study of ABC Supply Chain (Thailand) Company Limited. The purpose of studying is to achieve a better understanding all the warehouse process of fashion clothes since receiving till delivery to store within schedule time, Including study all problem during each warehouse activities to find solutions and increase efficiency of warehouse activities.


The research found that the warehouse process of ABC Supply Chain (Thailand) Company Limited Include process of Inbounding, Allocation picking, Put on, call off picking and delivery to store. All warehouse processes are clearly in work instruction. The problem during each warehouse activities, 2 main problems that have effect for efficiency of warehouse activities include the 1st is Method or warehouse process problem, each warehouse activities have been operated without any technology supporting to increase efficiency so they should get technology for supporting with all warehouse activities asap. The 2nd is man problem, this problem came from both internal and external company such as lack of man power, human error, lack of knowledge and skill, breaking rule or agreement so the solution for resolving should be motivation, training more knowledge and skill, checking and controlling, discussion and communication about all problem.

Published
Oct 20, 2016
How to Cite
หลิวทวีสีประกาย, ฐณัชญ์ธรรม. การศึกษาการจัดการคลังสินค้าประเภทเสื้อผ้าแฟชั่น กรณีศึกษาบริษัท เอบีซี ซัพพลายเชน ประเทศไทย จำกัด. Journal of Logistics and Supply Chain Management Ramhkamhaeng, [S.l.], v. 3, n. 1, oct. 2016. ISSN 2351-0722. Available at: <http://ojs.ru.ac.th/index.php/Logistic/article/view/42>. Date accessed: 25 feb. 2024.