การศึกษาการจัดการโลจิสติกส์ กรณีศึกษา: ร้านเจ๊อัมพรอาหารแปรรูป จังหวัดนครสวรรค์

A Study of Logistics Management: A Case Study of Amporn food processing, Nakhonsawan province

  • วราพล โชติกาญจนวัฒน์

Abstract

งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปของอาหารแปรรูป กรณีศึกษาร้านเจ๊อัมพรอาหารแปรรูป 2) เพื่อศึกษากระบวนการจัดการโลจิสติกส์ของอาหารแปรรูป กรณีศึกษาร้านเจ๊อัมพรอาหารแปรรูป 3)เพื่อศึกษาถึงปัญหาของกระบวนการจัดการโลจิสติกส์ กรณีศึกษาร้านเจ๊อัมพรอาหารแปรรูป โดยมีขอบเขตการวิจัยศึกษาพื้นที่ในอำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โดยใช้การสัมภาษณ์แบบโครงสร้างกับผู้ที่เกี่ยวข้องคือพนักงานทั้งหมดของร้านเจ๊อัมพรอาหารแปรรูป โดยงานวิจัยได้นำกิจกรรมหลัก 13 กิจกรรมของกระบวนการจัดการโลจิสติกส์ มาใช้ในการวิเคราะห์และศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นของกระบวนการจัดการโลจิสติกส์ของร้านเจ๊อัมพรอาหารแปรรูป
จากการศึกษาพบว่าการจัดการโลจิสติกส์ของร้านเจ๊อัมพรอาหารแปรรูปนั้นพบว่า ร้านเจ๊อัมพรอาหารแปรรูปมีกิจกรรมหลักของโลจิสติกส์ทั้งหมด 13 กิจกรรม ได้แก่ 1) การบริการลูกค้า 2) การดําเนินการตามคําสั่งของลูกค้า 3) การคาดการณ์ความต้องการของลูกค้า 4) การบริหารสินค้าคงคลัง 5) กิจกรรมการขนส่ง 6) การบริหารคลังสินค้า 7) โลจิสติกส์ย้อนกลับ 8) การจัดซื้อ 9) การจัดเตรียมอะไหล่และชิ้นส่วน 10) การเลือกที่ตั้งของโรงงานและคลังสินค้า 11) การจัดการวัตถุดิบ 12) บรรจุภัณฑ์ 13) การติดต่อสื่อสารทางด้านโลจิสติกส์ และจากการสังเกตุพบว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในการจัดการโลจิสติกส์ของร้านเจ๊อัมพรอาหารแปรรูป ได้แก่ 1) การจัดการโลจิสติกส์ร้านเจ๊อัมพรอาหารแปรรูปถึงแม้ว่าจะมีการจัดการทำงานที่มีประสิทธิภาพแต่ไม่มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางโลจิสติกส์ 2) ในกระบวนการจัดการโลจิสติกส์ด้านการคาดการณ์ความต้องการของลูกค้า ร้านเจ๊อัมพรอาหารแปรรูป ไม่มีโปรแกรมการคำนวณความต้องการของลูกค้าได้แม่นยำเพียงพอ 3) ร้านเจ๊อัมพรอาหารแปรรูปประสบกับปัญหาในเรื่องกระบวนการจัดการโลจิสติกส์ในด้านการบริหารคลังสินค้า 4) Material Handling ของร้านเจ๊อัมพรขาดประสิทธิภาพเป็นอย่างมาก


The aims of this work were to 1) investigate the general Information of food processing : a Case Study of Amporn food processing, 2) investigate the logistics management of food processing: a Case Study of Amporn food processing, 3) investigate the problems and obstacles that arose within each logistics activities. The scope of the study is in Nakhonsawan province. A structure-interview was used to discuss with all of personnel in Amporn food processing. Lastly, the main activity of the Logistics Management was used to analyze and find the problems of the logistics management of food processing: a Case Study of Amporn food processing.
The results of the research show that the logistics management of Amporn food processing have 13 main activities consist of customer service, order processing, demand forecasting, inventory management, transportation, warehouse and storage, reverse logistics, purchasing, part and service support, plant and warehouse site selection, material handling, packaging and logistics communications. The problems and obstacles encountered in logistics management of Amporn food processing were as following, 1) Although, the logistics management of Amporn food processing has conducted effectively throughout. However, there are still lacks of application of information technology in logistics management. 2) In the logistics methods, Amporn food processing had not enough the calculation programs in forecasting the customer needs accurately. 3) Amporn food processing has faced a problem in logistics management on warehouse management systems 4) the material handling system of Amporn food processing is strongly inefficient.

Published
Oct 20, 2016
How to Cite
โชติกาญจนวัฒน์, วราพล. การศึกษาการจัดการโลจิสติกส์ กรณีศึกษา: ร้านเจ๊อัมพรอาหารแปรรูป จังหวัดนครสวรรค์. Journal of Logistics and Supply Chain Management Ramhkamhaeng, [S.l.], v. 3, n. 1, oct. 2016. ISSN 2351-0722. Available at: <http://ojs.ru.ac.th/index.php/Logistic/article/view/43>. Date accessed: 25 feb. 2024.