การเพิ่มประสิทธิภาพการเคลมค่าซ่อมตู้คอนเทนเนอร ของสายการเดินเรือ: กรณีศึกษา บริษัท เอบีซี ไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด

Claim Efficiency Improvement in the repair of container Shipping Lines: Case study of ABC (Thaiand) Limited

  • ตรีรัตน์ แดงพึ่งทรัพย์

Abstract

งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาการเคลมค่าซ่อมตู้คอนเทนเนอร์ของบริษัท เอบีซี ไลน์(ประเทศไทย)จำกัด โดยได้มีการนำตัวชี้วัด KPI (Key Performance Indicators) เข้ามาเป็นเครื่องมือพื้นฐานในการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเคลมค่าซ่อมตู้ขององค์กร ตัวอย่าง ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยจึงเริ่มเก็บข้อมูลเบื้องต้นในทุกแผนกเพื่อคัดเลือกเฉพาะกิจกรรมในลานตู้คอนเทนเนอร์เท่านั้น จากนั้นจึงนำมาทำการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการเคลมค่าซ่อมตู้ ในการประยุกต์ใช้ KPI นั้น เริ่มจากการวิเคราะห์และระบุถึงกิจกรรมในลานตู้คอนเทนเนอร์ ระบุเวลาที่ใช้ในแต่ละกิจกรรม จากนั้นก็ทำการตั้ง KPI เป็นตัวชี้วัดในเรื่องของการกำหนดเวลาของกิจกรรมในลานตู้คอนเทนเนอร์ เพื่อช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพในการเคลมค่าซ่อมตู้กับลูกค้าในเวลาที่เหมาะสม ผลการศึกษาที่ได้นั้น นอกจากจะทราบถึงสภาพของตู้สินค้าเสียหายลักษณะไหนบ้างที่จะต้องเคลมค่าซ่อมตู้ของบริษัท เอบีซี ไลน์(ประเทศไทย)จำกัด ยังทำให้ทราบถึงกิจกรรมต่างๆในลานตู้คอนเทนเนอร์ทั้งหมดซึ่งการวิจัยได้ทราบว่า ตู้สินค้าเปล่าเสียหายส่วนใหญ่เป็นเพราะการบรรจุและขนถ่ายไม่ถูกวิธีของลูกค้าและสินค้าบางมีผลทำให้ตู้คอนเทนเนอร์ตู้สกปรกและมีกลิ่นเหม็นเป็นเวลานาน และเมื่อดูลึกลงไปในปัญหาและอุปสรรคของการเคลมค่าซ่อมตู้จะทราบว่า สิ่งที่ทำให้การเคลมมีประสิทธิภาพ นั่นคือการได้รับรายงานความเสียหายของตู้คอนเทนเนอร์ที่มีการวิเคราะห์สาเหตุอย่างถูกต้อง ชัดเจนและอยู่ในกรอบเวลาที่เหมาะสม  


 


This special research aims to study the repair container claim of ABC Line(Thailand)Limited. KPI (Key Performance Indicators) is a fundamental tool in helping to improve the efficiency of the repair container claim in case of the company samples. In-depth interview with staff and collected basic data in all departments in container yard only were used for analysis the problem and obstacle of container claim. To apply with KPI, first is analysis and identifying the activities in a container yard. Specify the time spent on each activity. Then the KPI is set for control the timing each activities in the container yard in order to improve container claim to customers in a timely manner. The results  was not only to be aware which ‘s the container’s condition need to claim damage container for ABC Line (Thailand) Limited, but also to be aware of all activities in the container yard. Additional, to be aware that most of damage containers mainly cause by improper loading and unloading by customers. Some of them are returned in dirty condition and strong odore which it is spent long time to remove them. In view of the root problem and obstacle of container claim , it is known that What makes an effective claim is to receive damage container report which analyse the damage container condition as accurate, clear and send to container claim department within a reasonable time frame.

Published
Oct 21, 2016
How to Cite
แดงพึ่งทรัพย์, ตรีรัตน์. การเพิ่มประสิทธิภาพการเคลมค่าซ่อมตู้คอนเทนเนอร ของสายการเดินเรือ: กรณีศึกษา บริษัท เอบีซี ไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด. Journal of Logistics and Supply Chain Management Ramhkamhaeng, [S.l.], v. 3, n. 1, oct. 2016. ISSN 2351-0722. Available at: <http://ojs.ru.ac.th/index.php/Logistic/article/view/48>. Date accessed: 06 feb. 2023.