การเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการชุบตัวไอซีโดยใช้แนวคิดของลีน กรณีศึกษา บริษัทประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

  • อรรคพล ม่วงเพชร

Abstract

การค้นคว้าอิสระนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงการนำแนวคิดของลีนมาประยุกต์ใช้กับบริษัทประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เป็นกรณีศึกษา เพื่อลดความสูญเปล่าในกระบวนการชุบตัวไอซี โดยใช้ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ คือ ร้อยละของความสามารถของกระบวนการชุบตัวไอซีและร้อยละของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการ โดยมีการเก็บข้อมูลก่อนทำการปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการ และเก็บข้อมูลหลังจากจากการประยุกต์ใช้แนวความคิดของลีน
ผลการศึกษา หลังจากมีการประยุกต์ใช้แนวคิดของลีนมาปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการชุบตัวไอซี สามารถสรุปผลได้ตามตัวชี้วัด ดังนี้ ผลจากการปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการชุบตัวไอซี พบว่าในเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 - เดือน มกราคม พ.ศ. 2558 กำลังการผลิตในกระบวนชุบตัวไอซี เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 360,000 ตัว/สัปดาห์ ซึ่งสามารถเพิ่มการผลิตได้เท่ากับ 20%, % Performance เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 97-98% ซึ่งสามารถเพิ่ม Performance ได้เท่ากับ 4% และ % Defect เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 2-3% ซึ่งของเสียลดลงจากเดิมประมาณ 3-4%


The objective of this independent study was to explore the Lean Thinking and its adoption in a case study of an electronics assembly company and to reduce waste of IC’s plating process. For this study had efficiency indicator is % Performance and % Defect of IC’s plating process. The data were collected both before and after improvement by applying Lean Thinking.
The result after applying Lean Thinking to improve efficiency of IC’s plating process, the efficiency indicator demonstrated that the result after improvement, we found in November 2014 – January 2015 capacity of plating process average 360,000 pieces/week which it increased capacity 20 %, % Performance average 97 – 98 % which it increased performance 4% and defect average 2-3% which it decreased 3-4%.

Published
Oct 21, 2016
How to Cite
ม่วงเพชร, อรรคพล. การเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการชุบตัวไอซีโดยใช้แนวคิดของลีน กรณีศึกษา บริษัทประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์. Journal of Logistics and Supply Chain Management Ramhkamhaeng, [S.l.], v. 3, n. 1, oct. 2016. ISSN 2351-0722. Available at: <http://ojs.ru.ac.th/index.php/Logistic/article/view/49>. Date accessed: 27 feb. 2024.