การศึกษาการขนส่งสารเคมีอันตราย : กรณีศึกษา การขนส่งสารเคมีอะคริโลไนไตรล์ บริษัท XYZ จำกัด

The Study of Chemicals Transportation : Case Study of Acrylonitrile Transportation by XYZ Company Limited

  • พัชรี ฟ้ากระจ่าง

Abstract

การศึกษาการขนส่งสารเคมีอันตราย กรณีศึกษา การขนส่งสารเคมีอะคริโลไนไตรล์ บริษัท XYZ จำกัด มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาการขนส่งสารเคมีอะคริโลไนไตรล์ 2) เพื่อศึกษามาตรการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุของผู้ให้บริการขนส่งสารเคมีอะคริโลไนไตรล์ 3) เพื่อศึกษาปัญหาและอุบัติเหตุที่พบ พร้อมทั้งวิเคราะห์ ปัจจัยที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุของรถบรรทุกสารเคมีอะคริโลไนไตรล์ 4) เพื่อเสนอแนะแนวทางในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุของรถบรรทุกสารเคมีอะคริโลไนไตรล์
บริษัทที่นำมาเป็นกรณีศึกษา คือ บริษัท XYZ จำกัด ซึ่งมีประสบการณ์ ในการขนส่งสารเคมีอะคริโลไนไตรล์เป็นระยะเวลา 14 ปี ซึ่งประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ควบคุมและดูแลการขนส่งสารเคมีอะคริโลไนไตรล์ ซึ่งแบ่งเป็น พนักงานระดับผู้จัดการ และพนักงานระดับปฏิบัติการ นอกจากนี้ ได้รวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ คือการสัมภาษณ์ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องดังกล่าว รวมถึงข้อมูลทุติยภูมิ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้มีการจัดเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ไว้แล้วผลการศึกษา พบว่าปัจจัยที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ คือ 1) ปัจจัยภายนอกซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ไม่สามารถควบคุมได้ 2) พฤติกรรมของคนขับรถที่ ไม่มีความระมัดระวัง หลงลืม ส่งผลให้มีความเสียหายต่อทรัพย์สิน 3) ชั่วโมงในการทำงานของพนักงานขับรถที่ยาวนานเกินไป 4) รถขนส่งมีสติ๊กเกอร์ติดที่กระจกด้านหน้าคนขับทำให้บดบังวิสัยทัศน์ในการมองเห็นขณะขับรถสำหรับแนวทางการป้องกันอุบัติเหตุ คือ 1) เมื่อมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นจะมีการแจ้งข่าวสารให้พนักงานทุกคนทราบรายละเอียดของการเกิดอุบัติเหตุ และให้เพิ่มความระมัดระวังในการขับรถมากขึ้น 2) มีการตรวจสอบให้แน่ใจว่าพนักงานขับรถได้รับการอบรมการขนส่งสารเคมีอะคริโลไนไตรล์ก่อนการขนส่ง ในกรณีที่ทราบล่วงหน้าว่าอาจจะต้องใช้ระยะเวลานานในการขนส่งหรือโหลดสินค้า ควรจัดให้มีพนักงานขับรถสับเปลี่ยนกัน 3) มีการจัดระเบียบรถขนส่งไม่ให้มีการติดสติ๊กเกอร์ หรือเครื่องหมายอื่นๆ ในตำแหน่งที่บดบังการมองเห็นขณะขับรถ


THE STUDY OF CHEMICALS TRANSPORTATION CASE STUDY OF ACRYLONITRILE TRANSPORTATION BY XYZ COMPANY LIMITED WHICH THE OBJECTIVES ARE 1) TO STUDY ACRYLONITRILE TRANSPORTATION 2) TO STUDY THE SAFETY SCENARIO OF XYZ CO., LTD. 3) TO STUDY AND ANALYZE CAUSES AND FACTORS OF THE PROBLEMS OR ACCIDENTS. 4) TO SUGGEST THE ACCIDENT PREVENTION AND WORKING WITH SAFETY.
XYZ CO., LTD. IS HAS THE EXPERINCE CONCERN WITH ACRYLONITRILE TRANSPORTATION FOR 14 YEARS. THE POPULATION OF THIS STUDY ARE THE STAFF WHO RESPONSIBLE FOR ACRYLONITRILE TRANSPORTATION. THE METHODOLOGY ARE INTERVIEW THE CONCERNED STAFF INCLUDES DATA COLLECTION.
THE RESULT OF THIS STUDY FOUND THAT THE CAUSES AND FACTORS OF ACCIDENTS ARE 1) UNCONTROLABLE OF EXTERNAL FACTOR 2) THE DRIVER BEHAVIOR 3) WORKING HOUR OF THE DRIVER 4) VISIBILITY DURING DRIVING
THE ACCIDENT PREVENTION SHOULD BE 1) INFORM THE DETAILS OF ACCIDENT TO ALL STAFF ESPECIALY THE DRIVER TO DRIVE MORE CAREFULLY. 2) ENSURE THE DRIVER THAT THEY HAVE BEEN TRAINED ABOUT ACRYLONITRILE TRANSPORTATION BOFORE DELIVERY. 3) ENSURE THE VISIBILITY DURING DRIVING.

Published
Oct 21, 2016
How to Cite
ฟ้ากระจ่าง, พัชรี. การศึกษาการขนส่งสารเคมีอันตราย : กรณีศึกษา การขนส่งสารเคมีอะคริโลไนไตรล์ บริษัท XYZ จำกัด. Journal of Logistics and Supply Chain Management Ramhkamhaeng, [S.l.], v. 3, n. 1, oct. 2016. ISSN 2351-0722. Available at: <http://ojs.ru.ac.th/index.php/Logistic/article/view/50>. Date accessed: 28 feb. 2024.