การพัฒนาด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานและลดต้นทุนทรัพยากรในองค์กร กรณีศึกษา: บริษัทหลักทรัพย์ ABC จำกัด

The optimization of operations and the reduction of resource cost. A Case Study with ABC securities Co., Ltd.

  • จิตนภา วิริยะกุลก่อเกิด

Abstract

งานวิจัยนี้เป็นการพัฒนาการเพิ่มประสิทธิและการลดต้นทุนทรัพยากร ตามแนวความคิดของลีนและนำเครื่องมือของลีนมาประยุกต์ใช้เพื่อลดเวลาการทำงานภายในองค์กร โดยนำเครื่องมือ KAIZEN เข้ามาปรับปรุงกระบวนการการทำงาน  ก่อนการปรับปรุงการทำงานจะเป็นระบบ manual ซึ่งทำให้เกิดการผิดพลาด ความล่าช้าในการทำงานเอกสารและยังทำให้ต้องเพิ่มต้นทุนในการจ้างพนักงานเพิ่มขึ้น ซึ่งหลังจากการปรับปรุงการทำงานโดยนำเครื่องมือไคเซ็นและนำระบบ Q-DOC เข้ามาปรับปรุงในส่วนของการลดเวลาการปฏิบัติงานลงภายใน 1 เดือน สามารถลดเวลาได้ถึง 1.83 ชั่วโมง และลดค่าใช้จ่ายขององค์กรได้ถึง 49.50 บาท และส่วนของการลดค่าใช่จ่ายในการใช้กระดาษภายใน 1 เดือน จาก 10 รีม/เดือน เหลือ  5 รีม/เดือน ลดค่าใช้จ่ายได้ 325 บาท/เดือน จะเห็นได้ว่าการนำแนวความคิดการปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงานโดยใช้แนวคิดของลีนมาประยุกต์ใช้ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของการปรับปรุงที่กำหนด


          This research is a study to optimize and to reduce resourcing costs in organization using LEAN concepts and it is a study to eliminate time consumption for all operational processes within organization using LEAN tools. Together in this research, it uses KAIZEN tool to enhance operational procedures. Generally, before application of analysis in this study, the overall operation systems of the firm are “manual” which leads to errors and delays in document processing operation that consequently make the company a burden in resourcing manpower to handle this.


            After implementing KAIZEN concepts and Q-Doc system to reduce working hours effective within 1 month, it results in reduction of working hour into 1.83 hours, and effectively reduces organizational expenses for 49.50 THB. As for the result in reduction of internal use of plain paper, after implementation,within one month, it effectively reduces the amounts of paper used from 10 reams a month to 5 reams a month. This study apparently shows that the implementation of LEAN concepts to optimize and enhance the effectiveness of operations in ABC securities company has been successfullydone as specified

Published
Oct 21, 2016
How to Cite
วิริยะกุลก่อเกิด, จิตนภา. การพัฒนาด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานและลดต้นทุนทรัพยากรในองค์กร กรณีศึกษา: บริษัทหลักทรัพย์ ABC จำกัด. Journal of Logistics and Supply Chain Management Ramhkamhaeng, [S.l.], v. 3, n. 1, oct. 2016. ISSN 2351-0722. Available at: <http://ojs.ru.ac.th/index.php/Logistic/article/view/51>. Date accessed: 25 feb. 2024.