การจัดการโซ่อุปทานส้มโอ จังหวัดปราจีนบุรี

POMERO SUPPLY CHAIN MANAGEMENT IN PRACHINBURI.

  • ธนพัฒน์ วชิราคม

Abstract

การจัดการโซ่อุปทานเป็นแนวคิดที่ใช้ระบบหน่วยงานคน เทคโนโลยี กิจกรรม ข้อมูลข่าวสาร และทรัพยากรมาใช้เข้าด้วยกันเพื่อให้เกิดศักยภาพสูงสุดและลดต้นทุนรวมในการผลิตสินค้าให้ต่ำที่สุดเป็นการจัดการทั้งระบบขององค์กรตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ซึ่งจะเกิดประสิทธิภาพตลอดทั้งกระบวนการผลิตไปจนถึงมือผู้บริโภคเป็นการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างยั่งยืน
ปัจจุบันปัญหาด้านภัยแล้งมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะจังหวัดปราจีนบุรี ส่งผลกระทบต่อการปลูกผลไม้โดยเฉพาะส้มโอ ทำให้ส้มโอเกิดความเสียหาย ผลผลิตไม่เป็นไปตามที่คาดไว้ จึงเกิดปัญหาการขาดแคลนส้มโอในตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้แล้วพื้นที่ในการปลูกส้มโอมีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆเพราะสถานการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมา เป็นผลให้ส้มโอไม่เพียงพอต่อความต้องการในตลาด ด้วยเหตุนี้เกษตรกรต้องมีแนวความคิดในด้านการบูรณาการหน่วยงานเพื่อให้การผลิตส้มโอเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพตามที่ลูกค้าคาดหวัง


Supply chain managementis a concept thatusesdepartment, information, technologyactivitiesand resourcestogetherfor themaximum potential and reducethe total costof producinga minimumof organizationsto managethe whole system, from upstream to downstream. This will increase efficiency throughout the manufacturing process to the consumer to create a sustainable competitive advantage.
The currentproblemsare severedroughtincreases.EspeciallyPrachinburiAffectthe cultivation offruits, especially grapefruit. Make damage grapefruit. Output is not as expected. There was no shortage of grapefruit in both domestic and foreign.In addition, thearea to growgrapefruithas decreasedsteadily asthe floodsof the past. As a result, grapefruit is not enough demand in the market.Because of this, the farmers have no concept of the integration of the agency to produce grapefruit is very efficient and quality to customer expectations.

Published
Oct 21, 2016
How to Cite
วชิราคม, ธนพัฒน์. การจัดการโซ่อุปทานส้มโอ จังหวัดปราจีนบุรี. Journal of Logistics and Supply Chain Management Ramhkamhaeng, [S.l.], v. 3, n. 1, oct. 2016. ISSN 2351-0722. Available at: <http://ojs.ru.ac.th/index.php/Logistic/article/view/53>. Date accessed: 06 feb. 2023.