การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดซื้อข้าวต่างประเทศ กรณีศึกษา บริษัท ฉัตรเงิน การค้าข้าว จำกัด

The Efficiency Improvement of Purchasing Processing on other origins of rice: A Case Study Chatngoen Rice Trading Co., Ltd.

  • ธนากร ปภาทัสสี

Abstract

บริษัท ฉัตรเงิน การค้าข้าว จำกัด เป็นธุรกิจด้านการส่งออกสินค้าเกษตร ซึ่งมุ่งเน้นด้านการค้าสินค้าข้าวเป็นหลัก
แต่เนื่องจากกระบวนการในการทำงานในบางขั้นตอนนั้นขาดประสิทธิภาพในการทำงานเท่าที่ควร จึงได้เสนอแนะแนวทางการทำงานเพื่อแก้ไข ปรับปรุงกระบวนการทำงาน ของแผนกบริหารงานการค้า ด้านการจัดซื้อข้าวต่างประเทศ โดยการจัดทำแบบสัมภาษณ์ ศึกษาข้อมูลจากหนังสือ บทความ เอกสาร รวมถึงบทความวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการสัมภาษณ์ และสอบถามผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำงานด้านจัดซื้อข้าวต่างประเทศ โดยมีการประยุกต์เอาแนวคิด วงจรคุณภาพ การจัดซื้อจัดหา และการบริหารความสัมพันธ์กับผู้ขาย มาประยุกต์ในการเก็บข้อมูลในการปฏิบัตงาน และวิเคราะห์ แก้ไข เพื่อนำไปสู่การหาแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงาน กล่าวโดยสรุปคือ ได้รูปแบบในการทำงานที่ดีขึ้น ลดการทำงานซ้ำซ้อนในการทำงานลง ทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น


 


The Efficiency Improvement of Purchasing Processing on other origins of rice : A Case Study Chatngoen Rice Trading Co., Ltd. of this I want to enhance the better purchasing processes on other rice origins.
To use qualitative research methods for Chatngoen Rice Trading Co., Ltd into the research to optimize working processes. Sampling group for this research are the chief and all staffs in Triangle Trade Execution Department and purchasing person who involved in purchasing processes. The result of this research is to reduce redundancy of process and make the work more efficient.


 

Published
Oct 21, 2016
How to Cite
ปภาทัสสี, ธนากร. การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดซื้อข้าวต่างประเทศ กรณีศึกษา บริษัท ฉัตรเงิน การค้าข้าว จำกัด. Journal of Logistics and Supply Chain Management Ramhkamhaeng, [S.l.], v. 3, n. 1, oct. 2016. ISSN 2351-0722. Available at: <http://ojs.ru.ac.th/index.php/Logistic/article/view/54>. Date accessed: 27 feb. 2024.