การพัฒนาระบบการทำงานด้วยแนวคิดพื้นฐานแบบลีนในแผนกขาเข้า กรณีศึกษาบริษัท ไพโอเนียร์แอร์คาร์โก้ จำกัด

Development system with the basic concepts of lean in inbound department Case study of Pioneer air cargo Co.,Ltd

  • ธีรวรรณ ธนาวุฒิ

Abstract

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระบบการทำงานด้วยแนวคิดพื้นฐานแบบลีนในแผนกขาเข้า ของบริษัทไพโอเนียร์แอร์คาร์โก้ จำกัด พิจารณาจากขั้นตอนในการดำเนินงานจากการสังเกตจากลักษณะการทำงานในแต่ละวัน โดยอาศัยแนวคิดพื้นฐานแบบลีน แนวคิดต่างๆในการจัดการและพัฒนาคุณภาพ เพื่อหาแนวทางในการลดความผิดพลาดและระยะเวลาในการทำงานของแผนก
จากการศึกษาการทำงาน โดยใช้หลักแนวคิดพื้นฐานแบบลีนและการลดค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นด้วย หลัก 5ส ทำการสังเกตขั้นตอนการทำงานและความผิดพลาดที่เกิดขึ้น โดยการเก็บข้อมูลเป็นระยะเวลา 3 เดือน ซึ่งพบปัญหาที่เกิดขึ้นในแผนก 5 อย่าง คือ ใบขนสินค้าขาเข้าสำแดงรายละเอียดข้อมูลผิดพลาด,อัตราพิกัดอากรไม่ตรงกับรายละเอียดสินค้า, จัดทำเอกสารข้อมูลล่าช้ากว่ากำหนด, มีการร้องเรียนจากลูกค้าในกรณีที่ใบขนผ่านพิธีการที่ผิดพลาด และเกิดค่าใช้จ่ายสูงขึ้นในขั้นตอนการเตรียมงานมาพิจารณาปรับปรุงระบบการทำงาน
ผลการศึกษาพบว่าสามารถลดระยะเวลาในการทำงาน ทำให้เกิดความผิดพลาดของเอกสารลดลง และการลดต้นทุนมาจากปริมาณเอกสารที่เกิดขึ้นหลังจากการปฏิบัติงาน โดยใช้หลัก 5ส ทำให้เห็นจุดที่สามารถนำมาลดต้นทุนของบริษัทได้ส่วนหนึ่งแต่ในการปฏิบัติงานจริงนั้นจะพบปัญหาหรืออุปสรรคอื่นๆ ที่ทำให้แนวคิดพื้นฐานแบบลีนใช้งานได้อย่างไม่เต็มที่


This research aims to investigate The study about work process in lean thinking in inbound department of Pioneer air cargo co.ltd. consider from the processes by daily operating observation which advert from the concept of lean.the lean thanking is the method to manage and develop for the way to decrease an error and operation time ofdepartment.
From the study by using the lean thinking and reduce expenses by "5S" principles. make an observe for 3 months to find out some error in the processes. five problems was found 1. information error in import entry, 2.tariffs code does not match to the details of product, 3.late of document, 4. an appeal from customer in case of import entry false, 5.too much charges in improvement procedure of work process.
The result of study found that the process can reduce operation timewhich can decrease an error of the documents and affectto lower costs by less error documents."5S" principles prove the point that can be decrease some cost of the company but in application will find some obstaclethat can use the lean thinking not effectively.

Published
Oct 21, 2016
How to Cite
ธนาวุฒิ, ธีรวรรณ. การพัฒนาระบบการทำงานด้วยแนวคิดพื้นฐานแบบลีนในแผนกขาเข้า กรณีศึกษาบริษัท ไพโอเนียร์แอร์คาร์โก้ จำกัด. Journal of Logistics and Supply Chain Management Ramhkamhaeng, [S.l.], v. 3, n. 1, oct. 2016. ISSN 2351-0722. Available at: <http://ojs.ru.ac.th/index.php/Logistic/article/view/55>. Date accessed: 28 feb. 2024.