การศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงานด้านพิธีการศุลกากร กรณีศึกษา บริษัท เซ็นทรัล เทรดดิ้ง จำกัด

The Study of Increasing Operational Efficiency of Custom Formality A Case Study of Central Trading Co., Ltd.

  • พิมพ์ภินันท์ พิษณานนท์

Abstract

จากการขยายธุรกิจในต่างประเทศปี 2557 ของเครือบริษัทเซ็นทรัลทั้งหมด ส่งผลกระทบต่อแผนกชิปปิ้งของบริษัทเซ็นทรัล เทรดดิ้ง จำกัด ซึ่งมีหน้าที่หลักในการนำเข้า-ส่งออกสินค้าทั้งในและต่างประเทศให้กับเซ็นทรัล มาร์เก็ตติ้ง กรุ๊ป (Central Marketing หรือ CMG) การศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงานด้านพิธีการศุลกากรกรณีศึกษา บริษัท เซ็นทรัล เทรดดิ้ง จำกัด มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการ รวมทั้งปัญหาในการทำงานด้านการดำเนินพิธีศุลกากร และเพื่อศึกษาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงานด้านพิธีการศุลกากรของบริษัทฯ
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างของการศึกษาในครั้งนี้ คือ บุคลากรที่ปฏิบัติงานอยู่ภายใต้แผนกชิปปิ้งและแผนกที่เกี่ยวข้อง รวม 10 คนเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลในเป็นแบบสังเกตและแบบเก็บข้อมูลสัมภาษณ์ โดยใช้คำถามปลายเปิด (Open-Ended Question) ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นและประมวลผลข้อมูลโดยการบูรณการ
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์เชิงตรรกะเป็นหลัก โดยใช้ข้อมูลที่ได้รวบรวมจากการสังเกตและสัมภาษณ์ รวมทั้งการประยุกต์ใช้ทฤษฎีลีน เพื่อหาแนวทางความเป็นไปได้ในการเปลี่ยนแปลงวิธีการปฏิบัติงานใหม่หรือการลดขั้นตอน และเพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหาที่เหมาะสมและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้านพิธีการศุลกากรของบริษัทฯ
จากผลการศึกษาพบว่า การดำเนินงานด้านพิธีการศุลกากรของบริษัท เซ็นทรัลเทรดดิ้ง จำกัดยังพบปัญหาจากกระบวนทำงานในหลายๆขั้นตอน ทำให้เกิดความล่าช้าและขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานส่งผลถึงต้นทุนค่าใช้จ่ายต่างๆ
เมื่อนำแนวคิดแบบลีนมาประยุกต์ใช้แล้วนั้น ปรากฏว่า สามารถขจัดความสูญเปล่า ช่วยลดขั้นตอนที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกระบวนการทำงาน สามารถตอบสนองความต้องการสินค้า ทั้งในแง่ความรวดเร็วในการส่งมอบ ความปลอดภัย และลดต้นทุนค่าใช้จ่ายต่างๆ สอดคล้องกับการขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศเพิ่มความสามารถในการแข่งขันตามกลยุทธ์ของบริษัทฯ


The Central Group of Companies or Central Holding is a family-owned conglomerate holding company in Thailand that is involved in merchandising, real estate, hospitality, restaurants, andretailing. They continued to strengthen their position in the marketplace, both in domestic and overseas markets in year 2015. Hence, it was affected to shipping department of Central Trading Co. Ltd. who responsible for arranging import and export shipment.
Thepurpose of research is to study typical management and performance of shipping department of Central Trading Co. Ltd., in order to analyze the operational activities and the core of problem, and to study the appropriate guidelines which lead to increase operational efficiency of custom formality of this department.
This is qualitative research, population sampling of 10 persons from shipping and relevant departments. The structure observation and questionnaire (Open-Ended Question)were performing as research instrument. It was analyzed by using logical analysis and applying lean principle. Anticipated benefit gain is to consider the possibility of the reorganized operational activities which is to be guideline of solving the current problem and increasing operational efficiency of custom formality.
The result of research, the problem is occurred in several operational activities which affected to the efficiency in term of late delivery and shipping cost.
For the result of the performance by applying lean principle is found that the waste was eliminated within operational activities which are lead to achieve the demand of goods for selling in term of security, speed of delivery, and shipping cost, related to company strategies and create competitive advantage in every aspect.

Published
Oct 21, 2016
How to Cite
พิษณานนท์, พิมพ์ภินันท์. การศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงานด้านพิธีการศุลกากร กรณีศึกษา บริษัท เซ็นทรัล เทรดดิ้ง จำกัด. Journal of Logistics and Supply Chain Management Ramhkamhaeng, [S.l.], v. 3, n. 1, oct. 2016. ISSN 2351-0722. Available at: <http://ojs.ru.ac.th/index.php/Logistic/article/view/58>. Date accessed: 29 feb. 2024.