การจัดการคลังสินค้าของบริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด

Warehouse management Lion Corporation (Thailand) Ltd.

  • กัญญาภัค ภู่ระย้า

Abstract

การศึกษาการจัดการคลังสินค้าของบริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ศึกษามีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาการจัดการคลังสินค้าของบริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด และศึกษาแนวทางการแก้ไขการจัดการคลังสินค้าของบริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด
วิธีการศึกษาในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาโดยการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการค้นคว้าข้อมูลของบริษัทและจากแหล่งค้นคว้าต่างๆ เช่น เอกสาร วารสาร งานวิจัย วิทยานิพนธ์ และเว็ปไซต์ที่เกี่ยวข้อง และได้จากการสัมภาษณ์พนักงานใน ส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับคลังสินค้า รวมถึงการสังเกตแบบมีส่วนร่วมและนำมาวิเคราะห์โดยใช้เทคนิควิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
ผลการศึกษา ผู้วิจัยพบว่า บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด พบว่าในส่วนของขั้นตอนการทำงานที่ดำเนินการในคลังสินค้าที่ดำเนินการได้มีการนำระบบ RFID มาใช้ในการจัดการคลังสินค้าจึงทำให้ขั้นตอนในการทำงานต่างๆ เป็นไปอย่างมีระบบ และ ผู้บริหารมีความรู้ในด้านการจัดระบบการจัดการคลังสินค้า ซึ่งจะช่วยให้มีการพัฒนาคลังสินค้าให้มีคุณภาพมากขึ้น ขั้นตอนการเก็บสินค้าเป็นระเบียบ และระบบที่ทันสมัยทำให้สินค้าเสียหายน้อย ประกอบกับที่ตั้งของกิจการอยู่ใกล้แหล่งการคมนาคมทั้งทางเรือ ทางรถยนต์ และรถไฟ จึงสามารถกระจายสินค้าไปยังแหล่งต่างๆ สะดวก และสายการบังคับบัญชาไม่ซับซ้อนทำให้การแก้ไขปัญหาไม่ยุ่งยากและรวดเร็ว แต่เนื่องจากยังมีการหยิบสินค้าผิดอยู่ อาจเนื่องมาจากระบบ สายสัญญาณ อุปกรณ์และเครือข่ายการทำงานเกิดความผิดพลาดและพนักงานที่ประจำอยู่คลังสินค้าขาดทักษะความชำนาญในการใช้ระบบ RFID และสินค้าประเภทเดียวกันมีหลายรุ่น/ยี่ห้อ จึงอาจทำให้หยิบสินค้าผิดรุ่นและยี่ห้อได้ ผู้วิจัยจึงขอเสนอแนะแนวทางการในการแก้ปัญหาโดยการตรวจสอบระบบสายสัญญาณ อุปกรณ์และเครือข่ายให้พร้อมและเกิดความผิดพลาดให้น้อยที่สุด และจัดให้มีการอบรมพนักงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคลังสินค้า เพื่อให้ทราบถึงกระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่ายในหลักการและเทคนิคการใช้ระบบ RFID เพื่อให้ทุกฝ่ายสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ


This  independent  study  is  for  Warehouse  management  Lion  Corporation (Thailand) Ltd.his study aimed to investigate the problem Warehouse  management  Lion  Corporation (Thailand) Ltd. And correspond to edit Warehouse  management  Lion  Corporation (Thailand) Ltd.


            How this study the research was conducted by collecting data from the research company's data and research from various sources. Thesis research journals such as documents and Web sites  and by interviewing employees. The tasks associated with the warehouse Including participatory observation and analyzed using qualitative data analysis techniques.


            the researchers found that  Warehouse  management  Lion  Corporation (Thailand) Ltd. Found that in the majority of the work performed The warehouse is operated RFID systems are used in warehouse management. Making process in the work place. Is a system and the management of knowledge in the field of warehouse management systems.  This will help to develop more quality warehouse. How to store a mess.  Standards, and to make less damage. The location of the hotel is close to the boat transportation, both by car and train. Can distribute to the source and chain of command is a complex solution is simple and fast.  But because there are errors in the picking. Probably due to the cabling and networking equipment was faulty and staff who are based warehouse lack of skill in the use of RFID, offering many models / brands. It may have picked the wrong model and brand.  The study recommended that the way to solve this by checking the cable systems. Equipment and network ready and mistakes to a minimum. And provide staff training in relation to the warehouse. To understand the process and the performance of each of the principles and techniques of an RFID system, so that all parties can work together more effectively.

Published
Oct 21, 2016
How to Cite
ภู่ระย้า, กัญญาภัค. การจัดการคลังสินค้าของบริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด. Journal of Logistics and Supply Chain Management Ramhkamhaeng, [S.l.], v. 3, n. 1, oct. 2016. ISSN 2351-0722. Available at: <http://ojs.ru.ac.th/index.php/Logistic/article/view/60>. Date accessed: 03 mar. 2024.