การศึกษาโซ่อุปทานเสื้อผ้าสำเร็จรูป กรณีศึกษาบริษัทบีจีที คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)

The garments’ supply chain study of BGT Corporation Public Company Limited

  • กัญยาณี เพ็ชรกูล

Abstract

การศึกษาโซ่อุปทานเสื้อผ้าสำเร็จรูป กรณีศึกษาบริษัทบีจีที คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) เป็นการศึกษาเพื่อให้ทราบถึงปัญหาที่พบในกระบวนการทำงาน สาเหตุของปัญหา แนวทางในการแก้ไขปัญหา และแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการทำงานในอนาคต เพื่อให้กระบวนการทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งผู้วิจัยได้ทำการเก็บข้อมูลในช่วงเดือนมกราคม พ.ศ.2558
วัตถุประสงค์ของการวิจัยในครั้งนี้ 1) เพื่อศึกษาโซ่อุปทานของผู้ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป 2)ศึกษาความเชื่อมโยงภายในสายโซ่อุปทานระหว่างผู้ผลิตและซัพพรายเออร์ผู้ขายปัจจัยการผลิต 3)ศึกษาความเชื่อมโยงภายในสายโซ่อุปทานระหว่างผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูป
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือ พนักงานบริษัทบีจีที คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) ที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องในฝ่ายจัดซื้อ , ฝ่ายดำเนินงาน , ฝ่ายวางแผนงาน ,ฝ่ายการตลาด ,ฝ่ายขนส่ง และSupplier ที่ปฎิบัติงานร่วมกัน จำนวน 15 คน ใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ( Purposive sampling ) โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล แล้วนำข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบมาวิเคราะห์ปัญหาที่พบในกระบวนการทำงาน วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา วิเคราะห์แนวทางในการแก้ไขปัญหา และวิเคราะห์แนวทางในการปรับปรุงกระบวนการทำงานในอนาคต เพื่อสรุปเป็นแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการทำงานของพนักงานบริษัทบีจีที คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)
ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาที่พบในกระบวนการทำงาน อันดับแรกคือ งานล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ รองลงมาคือ การสื่อสารที่ไม่ชัดเจนทำให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน และงานไม่ได้คุณภาพตามที่กำหนด โดยสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาคือ ขาดการวางแผนงานที่ดี กระบวนการทำงานที่ผิดพลาด และไม่สามารถแก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงที แนวทางในการแก้ปัญหาคือ วางแผนการทำงานก่อนดำเนินงานและควบคุมให้ได้ตามแผนงานที่วางไว้ และทำตกลงให้เข้าใจตรงกันในทุกๆฝ่าย แนวทางในการปรับปรุงกระบวนการทำงานในอนาคตคือ ปรับปรุงรูปแบบการทำงาน ให้มีการวางแผนงานที่ดี เพื่อการทำงานแบบมีขั้นตอน และควรมีการฝึกอบรมให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในหน้าที่ของตัวเองและฝ่ายอื่นๆ เพื่อการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ


The garments’ supply chain study of BGT Corporation Public Company Limited is the process to investigate the problem issues among the working process, cause of problems, troubleshooting guideline, and guideline for improving the working procedures in the future; in order to improve the working process efficiency. In this study, the author collected the data during January 2015.
The objectives of this study were; 1) to study the supply chain of the garments; 2) to study the internal linking of the supply chain between the producer and the supplier; to study the internal linking of the supply chain between the producer and the distributor.
In this study, the populations were the 15 BGT Corporation Public Company Limited’s staffs in various departments, i.e., purchasing, operating, planning, transporting, and supplier, which worked together, that were selected by the purposive sampling technique. The questionnaire was used as a tool for collecting the data. The verified data were then analyzed in terms of the problems that found in the working procedure, cause of problems troubleshooting guideline, and guideline for improving the working procedures in the future; in order to validate the guideline for improving the working process of the BGT Corporation Public Company Limited’s employees.
The results showed that the major problem of working process was the delay of the operation which deviated from the proposed plan. The following problem was the unclear communication that caused the misunderstanding and a lower working quality. The causes of problem were a lack of good planning, working process failure, and enable to solve any sudden problem. The troubleshooting guidelines were, to make a working plan prior to operate, to conduct the operation according to the plan, and to make everyone have a same understanding. The guidelines for improving the working procedures in the future were, to improve the working process especially a good planning in order to get the step by step process, and to train the staffs for the understanding the job description of themselves and other in pursuance of an effective corroboration.

Published
Oct 21, 2016
How to Cite
เพ็ชรกูล, กัญยาณี. การศึกษาโซ่อุปทานเสื้อผ้าสำเร็จรูป กรณีศึกษาบริษัทบีจีที คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน). Journal of Logistics and Supply Chain Management Ramhkamhaeng, [S.l.], v. 3, n. 1, oct. 2016. ISSN 2351-0722. Available at: <http://ojs.ru.ac.th/index.php/Logistic/article/view/61>. Date accessed: 25 feb. 2024.