การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเลฟเว่น สาขา ABC

Logistics and Supply Chain Management of Seven Eleven Convenience Store, ABC Branch

  • อัครกฤษ เสนาธรรม

Abstract

การศึกษาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเลฟเว่น สาขา ABC ผู้ศึกษามีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเลฟเว่น ซึ่งทำการศึกษาตั้งแต่กระบวนการสั่งสินค้า การรับสินค้า การจัดเรียงสินค้า การจัดเก็บสินค้า การส่งคืนสินค้า และการกระจาย/ขายสินค้าส่งถึงมือผู้บริโภค
วิธีการศึกษาในครั้งนี้ผู้ศึกษาได้ทำการศึกษาโดย การเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการค้นคว้าข้อมูลของบริษัท และจากแหล่งค้นคว้าต่างๆ เช่น เอกสารงานวิจัย วารสารบทความ รายงานทางวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และได้จากการสัมภาษณ์กับพนักงานร้าน ทั้งในส่วนตำแหน่งพนักงาน Part time พนักงานประจำร้าน ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน และผู้จัดการร้าน และนำมาวิเคราะห์โดยใช้เทคนิควิเคราะห์เชิงคุณภาพ
ผลการวิจัย การที่จะประยุกต์ใช้การจัดการซัพพลายเชนได้นั้น การจัดการโลจิสติกส์ในแต่ละบริษัท เป็นการจัดหาระดับยุทธวิธีที่เกี่ยวข้องในระดับซัพพลายเชน โดยจะต้องมีการดำเนินการที่ดีและเป็นระบบ จึงจะส่งผลให้การดำเนินงานตลอดซัพพลายเชนมีประสิทธิผล ซึ่งระบบห่วงโซ่อุปทานที่ดีที่สุดไม่เพียงแต่จะต้องมีความรวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่ายเท่านั้น แต่ยังต้องมีความสอดคล้องและมีความยืดหยุ่น สามารถปรับเปลี่ยนได้ง่าย รวมถึงสามารถนำไปสู่ผลประโยชน์ร่วมกันของผู้เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่อุปทานด้วย พร้อมทั้งจะต้องคำนึงถึงรูปแบบของการบูรณาการระหว่างหน่วยงานในซัพพลายเชน เพื่อทำให้การไหลของข้อมูลและสินค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเลฟเว่น ได้ใช้การประสานงานกันด้วยกระบวนการสำคัญ 5 กระบวนการคือ การวางแผน (Plan) การจัดซื้อ จัดหา (Source) การผลิต (Make) การจัดการขนส่ง (Deliver) การส่งสินค้ากลับคืน (Return) ในลักษณะของ SCOR Model


The objective of studying logistics and supply chain management of Seven Eleven convenience store, ABC branch was to acquire knowledge and understanding about logistics and supply chain management of Seven Eleven convenience store from products order process, products receipt, products organization, products storage to distribution/ sales to consumers.
The results indicated that logistics management was a strategic procurement in a supply chain. To have effective operation throughout supply chain, a good and systematical management was required. The best supply chain was not only economical expenses and quickness but also flexibility and mutual benefits of all related parties throughout supply chain. In addition, it should consider integration between each organization in the supply chain to allow effective data and goods flows.
Regarding to this research, the Seven Eleven convenience store had integrated with five processes namely plan, source, make, deliver and return under the SCOR Model.

Published
Oct 21, 2016
How to Cite
เสนาธรรม, อัครกฤษ. การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเลฟเว่น สาขา ABC. Journal of Logistics and Supply Chain Management Ramhkamhaeng, [S.l.], v. 3, n. 1, oct. 2016. ISSN 2351-0722. Available at: <http://ojs.ru.ac.th/index.php/Logistic/article/view/67>. Date accessed: 22 feb. 2024.