การศึกษาระบบโซ่อุปทานของธุรกิจเครื่องประดับเด็กในธุรกิจขนาดเล็ก กรณีศึกษา: บริษัทสติ คิดส์ จำกัด

The Study of Accessories for Kids Business’s Supply Chain Management in Small Business Case Study : Sati Kids Company Limited

  • นารดา ละมุล

Abstract

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษารูปแบบการจัดการโซ่อุปทาน และศึกษาปัญหา อุปสรรคของการจัดการโซ่อุปทานของธุรกิจเครื่องประดับเด็ก พบว่า การจัดการโซ่อุปทานของบริษัท เริ่มตั้งแต่ผู้ขายปัจจัยการผลิต (Supplier) โดยฝ่ายผลิตจะเป็นผู้จัดหาจัดซื้อวัตถุดิบต่างๆ (เนื่องจากเป็นบริษัทขนาดเล็กจึงไม่มีฝ่ายจัดซื้อ) ผ่านกระบวนการผลิต (Manufacturing) จากโรงงานผลิตของบริษัทจนได้ผลิตภัณฑ์ออกมา นำไปสู่กระบวนการจัดส่ง สู่ลูกค้า การเคลื่อนย้ายวัตถุดิบจากกระบวนการหนึ่งไปยังอีกกระบวนการหนึ่ง จะใช้การสื่อสาร (Communication) และการดำเนินงานประสานกัน (Coordination) บทบาทของการสื่อสารประกอบด้วย 2 ส่วน คือ การไหลทางกายภาพ (Physical Flow) ในส่วนของวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ และการไหลของข้อมูลสารสนเทศ (Information Flow) ภายในระบบ ซึ่งเป็นส่วนที่กำหนดการดำเนินกิจการในส่วนต่างๆ ของระบบให้มีการทำงานที่ประสานกันอย่างเหมาะสม ปัญหาการขาดแคลนวัถตุดิบ บริษัทจึงมีการผลิตสินค้าแต่ละแบบซ้ำ โดยขึ้นอยู่กับยอดสั่งซื้อของสินค้านั้นๆ แต่เนื่องจากเป็นผลิตตามการสั่งซื้อ (Make to order) เป็นส่วนใหญ่ ทำให้บริษัทไม่ทำการซื้อวัตถุดิบเหล่านี้เอาไว้ในสต็อก และทำให้เงินทุนจมอยู่ในวัตถุดิบเหล่านี้ ปัญหาระยะเวลาการผลิต ทำให้เกิดปัญหาในการผลิตไม่ทันกับความต้องการ เนื่องจากระยะเวลาในการผลิตแต่ละการสั่งซื้อจะใช้ระยะเวลาประมาณ 40 วัน ถ้ากำลังผลิตสินค้าเพื่อเข้าสต็อกในประเทศและในขณะเดียวกันมีการสั่งซื้อจากลูกค้าต่างประเทศ ก็ต้องทำให้ลูกค้าต่างประเทศก่อน  เนื่องจากมีการกำหนดเวลาส่งมอบกับลูกค้าต่างประเทศเป็นตัวกำหนด  


This research aims to study Supply Chain Management format and Obstruction of kids’ accessories business’s Supply Chain Management. Supply Chain Management of the business starting from supplier providing raw materials passed them to the factory. After products came out, they will be delivered to customers. Moving raw materials from a process to another will be handled by communication and coordination. Communication roles will be composed of 2 parts; Physical Flow of raw materials and products and Information Flow through the system of the organization which will properly control and coordinate all business process.
Repeating each commodity production caused from raw materials shortage problem will be depended on total of purchasing order. Because of making to order of production, the production Department cannot stock these raw materials and make sunk cost problem.
Every single production of each purchase order will take approximately 40 days caused production cannot be met with customer’s needs. For examples, the production lines were running for domestic stock, the Australian customer sent his purchase order. The production lines will be changed to produce for export instead because of delivered timing promise.

Published
Oct 21, 2016
How to Cite
ละมุล, นารดา. การศึกษาระบบโซ่อุปทานของธุรกิจเครื่องประดับเด็กในธุรกิจขนาดเล็ก กรณีศึกษา: บริษัทสติ คิดส์ จำกัด. Journal of Logistics and Supply Chain Management Ramhkamhaeng, [S.l.], v. 3, n. 1, oct. 2016. ISSN 2351-0722. Available at: <http://ojs.ru.ac.th/index.php/Logistic/article/view/68>. Date accessed: 28 feb. 2024.