การจัดการการขนส่งคอนกรีตในพื้นที่กรุงเทพกลางเมือง : กรณีศึกษา บริษัท นครหลวงคอนกรีต จำกัด

Increasing efficiency for transportation and distribution : Case Study Of Siam City Cement Co., Ltd.

  • สุทธิพันธ์ บุญศรี

Abstract

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ทำการศึกษา ปัญหา แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ และการจัดการการขนส่งและกระจาย กรณีศึกษา บริษัท นครหลวงคอนกรีต จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาแนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพในการขนส่งและกระจายสินค้าในเขตกรุงเทพกลางเมือง 2) เพื่อศึกษาปัญหาด้านการจัดการการขนส่งและกระจายสินค้าในเขตกรุงเทพกลางเมือง
ผลการศึกษาพบว่า การจัดการด้านการขนส่งสินค้า พบปัญหาที่ทำให้การขนส่งสินค้าล่าช้า ได้แก่ ช่วงเวลาเร่งด่วน เจ้าหน้าที่จราจร ขอความร่วมมือในการหยุดวิ่งในช่วงเวลาดังกล่าวของทุกวัน จันทร์-ศุกร์ ทำให้ช่วงเวลาดังกล่าวไม่สามารถจัดส่งคอนกรีตผสมเสร็จได้ การจัดส่งบางพื้นที่ มีการจราจรหนาแน่นทำให้การจัดส่งคอนกรีตผสมเสร็จล่าช้า การจัดส่งในปริมาณมากกว่า 200 ลูกบาศก์เมตรขึ้นไป จะใช้เวลาในการจัดส่งนาน เนื่องจากรถคันหนึ่งสามารถบรรทุกคอนกรีตได้เพียง 6 ลูกบาศก์เมตร เท่านั้น และบางหน้างานจะถูกบังคับให้บรรทุกคอนกรีตได้เพียง 5 ลูกบาศก์เมตรเท่านั้น โดยงานวิจัยนี้ได้ประยุกต์ใช้ความรู้ ทฤษฎีและแนวคิดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนเส้นทางการขนส่ง การเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้า และการบริหารจัดการขนส่งเพื่อให้เข้ากับวัตถุประสงค์ของการวิจัย


This study was a qualitative research study, Increasing efficiency for transportation and distribution. Case study with the following objectives . 1) To study the solutions to improve the efficiency of logistics and distribution center in Bangkok. 2) To study the problem of managing the logistics and distribution center in Bangkok Case Study


          The results showed that Management of the freight problems that included shipping delays during rush hour. Traffic officers Cooperation in stopping the run in such moments of Monday - Friday made such moments can not be delivered ready-mix concrete. Delivery areas Heavy traffic makes concrete delivery delays. Shipping in volume of more than 200 cubic meters or more. It takes a long time for delivery. Because a car is only 6 cubic meters of concrete trucks and some pages will be forced to trucks only 5 cubic meters. In this research, the application of that knowledge. Theories and concepts Related to the planned transportation routes. Optimization of freight And transportation management for the purpose of research.

Published
Oct 21, 2016
How to Cite
บุญศรี, สุทธิพันธ์. การจัดการการขนส่งคอนกรีตในพื้นที่กรุงเทพกลางเมือง : กรณีศึกษา บริษัท นครหลวงคอนกรีต จำกัด. Journal of Logistics and Supply Chain Management Ramhkamhaeng, [S.l.], v. 3, n. 1, oct. 2016. ISSN 2351-0722. Available at: <http://ojs.ru.ac.th/index.php/Logistic/article/view/71>. Date accessed: 06 feb. 2023.