การศึกษาเพื่อลดของเสียในกระบวนการผลิตของแผนกประกอบ โดยใช้เทคนิคลีน

Study on Reduction of Waste Resulting from Production of the Assembly Department.

  • ประพันธ์ สุวรรณศรี

Abstract

เนื่องจากปัจจุบันการพัฒนาด้านเทคโนโลยี การทำธุรกิจทุกอย่างมีอัตราการแข่งขันที่สูงมาก ระบบการผลิตแบบลีน – การจัดการกระบวนการที่เป็นเลิศ (Lean Manufacturing – Best Pratice in Process Management) เป็นการเพิ่มผลผลิตพร้อมทั้งยังช่วยลดของเสียที่เกิดจากการผลิต ระบบลีนจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่สามารถตอบโจทย์ในเรื่องการลดต้นทุน โดยมุ่งเน้นที่การวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า การลดความสูญเสียที่เกิดขึ้น ประกอบกับการพิจารณาหาทางเพิ่มคุณค่าของกิจกรรมในกระบวนการ เพื่อผลิตสินค้าให้มีคุณภาพดีที่สุด โดยใช้ต้นทุนการผลิตต่ำที่สุด และใช้เวลาในการผลิตสั้นที่สุด โดยบริษัทกรณีศึกษาประสบปัญหาการผลิตไม่ทันต่อความต้องการของลูกค้า บริษัทจึงมีความต้องการที่จะปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อให้สามารถผลิตสินค้าได้เพิ่มมากขึ้นและเพียงพอกับความต้องการของลูกค้า ผู้วิจัยจึงได้นำเครื่องมือและเทคนิคลีน มาใช้ในการศึกษาวิเคราะห์และหาแนวทางในการปรับปรุง โดยงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อลดเวลานำในการผลิต จากการวิจัย ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการออกแบบจำลองและลดขั้นตอนการทำงานพร้อมทั้งนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ ทำให้สามารถลดเวลากระบวนการผลิตทั้งหมดได้ โดยเวลาผลิตจากเดิม 443.56 วินาที แบบจำลองที่ 1 ลดลงเป็น 407.7 วินาทีและ แบบจำลองที่ 2 ลดลงเป็น 400.22 วินาที


At Present, the development of Technology, Business everything with competitive rates much higher Lean manufacturing management process excellence (Lean Manufacturing – Best Pratice in Process Management) Thus, is another alternative that can respond in reducing cost. As well focusing on the analysis of the needs of customers loss reduction occurs with regard to increases the value of the activities in the process, using the low manufacturing cost and take short production. The case Study company is experiencing difficulties in producing enough products to meet increasing demand. The Company therefore needs to improve its production process in order to enhance productivity and be able to satisfy such demand. As a result, the researcher employed Lean tools and techniques in this study in order to conduct an analysis of the production process and improvements. The main objectives of this research were to seek to reduce production process lead time. From the research, the researcher used a case study design method of simulation and used new technology in reducing process work of production.
This reduces the processing time at all from 443.56 seconds to first model was reduced to 407.7 seconds and second model was reduced to 400.22 seconds.

Published
Oct 21, 2016
How to Cite
สุวรรณศรี, ประพันธ์. การศึกษาเพื่อลดของเสียในกระบวนการผลิตของแผนกประกอบ โดยใช้เทคนิคลีน. Journal of Logistics and Supply Chain Management Ramhkamhaeng, [S.l.], v. 3, n. 1, oct. 2016. ISSN 2351-0722. Available at: <http://ojs.ru.ac.th/index.php/Logistic/article/view/74>. Date accessed: 28 feb. 2024.