การศึกษาเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดซื้อ กรณีศึกษา : บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )

The study of improving the efficiency of purchasingprocess Case Study: Siam Makro Public Company Limited

  • สายทอง ใฝ่จิตร

Abstract

การศึกษาค้นคว้าอิสระในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัญหาการดำเนินงานและพัฒนางานจัดซื้อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 2) ศึกษาแนวทางปรับปรุงงานจัดซื้อให้มีประสิทธิภาพ สามารถแข่งขันกับคู่แข่งในตลาดปัจจุบันที่มีการขยายตัวในธุรกิจค้าปลีก และ ค้าส่ง อย่างกว้างขวาง โดยทำการเก็บข้อมูลจาก พนักงานฝ่ายจัดซื้อ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) จำนวน 20 คน การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แบบสัมภาษณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานจัดซื้อ 2) เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูล เพื่อนำมาตีความกระบวนการตัดสินใจ ได้แก่
(2.1) การสนทนากลุ่ม (2.2) การสังเกตการทำงาน (2.3) การปฎิบัติงานจริงในแผนกจัดซื้อ
ผลการวิจัยพบว่า กระบวนการทำงาน คู่แข่ง และ พนักงาน เป็นส่วนสำคัญอย่างมากในการทำงานจึงเป็นปัญหาให้การทำงานแต่ละขั้นตอนไม่สามารถทำได้อย่างเต็มที่เนื่องจากติดปัญหาวิธีการทำงานแบบเดิม พนักงานขาดความรู้ความเข้าใจในการทำงานที่ถูกต้อง คู่แข่งใหม่ในตลาดเยอะขึ้น แนวทางในการแก้ไขปัญหา คือ ปรับเปลี่ยนทัศนคติของพนักงานจัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงาน ลดขั้นตอนการทำงานที่ซ้ำซ้อนลง ได้นำแนวทางมาปฎิบัติพนักงานเข้าใจกระบวนการทำงานหาวิธีการทำงานที่ง่ายขึ้นลดขั้นตอนการทำงานที่ไม่จำเป็นลงผลงานที่ออกมามีความชัดเจนความผิดพลาดในงานน้อยลง ใช้ลดปัญหาเรื่องสต๊อกสินค้าไม่เพียงพอจำหน่ายให้ลูกค้า โดยใช้วิธีการสั่งซื้อสินค้าจากเดิมทำการสั่งซื้อทุกสัปดาห์ เป็น ทุก 1 เดือน โดยเพิ่มจำนวนการสั่งซื้อแทนการซื้อสินค้าทุกสัปดาห์ สินค้าที่ติด 10 อันดับจะทำการสั่งซื้อทุก 2 สัปดาห์ และ กำหนดวันส่งของกับคู่ค้าให้ชัดเจน ลดค่าใช้จ่ายด้านการขนส่งของคู่ค้าลง ทำให้ลดรอบเวลาในกระบวนการจัดซื้อ และลดต้นทุนในกระบวนการจัดซื้อ


      The independent research was conducted to study the following factors


  1. Study the key factors to work problem to improve buying function more effectiveness

  2. Study the development to buying functions to compete with expanding current retailers, wholesalers in market

The research information was collected and analyzed from Siam Makro public company


Limited employees who work in buying department total 20 people to conducted the qualitative research by using the following tools


  1. Questionnaire survey about buying related functions

  2. The research was conducted from the following tools

a.Focus group b.Routine observation c.Routine observation


The research was conducted to study work process, market competitors, and organization employee which are the key factors for work success.  They led to difficulties in effective work process, which resulted from the lack of clear job description to operate complete work functions, a lot of new comers in the market. 


The suggest solution methods are training to improve work attitude, reducing duplication of work, eliminated unnecessary works.  The practice was introduce to support employee more understanding to the normal working process.  The result was clearly showed decrease of working mistakes to reduce shortage of ordering stock. The procedures were presented to help employees finding the best working solutions.  For the practice, the positive results support employees to understand more about how to work effectively, and reduce unnecessary works.  The practice introduced the adjustment of ordering schedule from weekly to monthly basis with more quantity order at a time, also focusing at bi-monthly ordering the top-10 bestselling products with clear delivery date to reduce suppliers’ transportation cost as the result buyer would be able to reduce the working process and operation cost.

Published
Oct 21, 2016
How to Cite
ใฝ่จิตร, สายทอง. การศึกษาเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดซื้อ กรณีศึกษา : บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน ). Journal of Logistics and Supply Chain Management Ramhkamhaeng, [S.l.], v. 3, n. 1, oct. 2016. ISSN 2351-0722. Available at: <http://ojs.ru.ac.th/index.php/Logistic/article/view/76>. Date accessed: 28 feb. 2024.