ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการตัวแทนรับขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ กรณี บริษัท ทรานส์คอนเทนเนอร์ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

Factors Affecting the Decision to Select Freight Forwarder Case Study Transcontainer Logistics (Thailand) Co.,Ltd

  • บุญญรัตน์ ก้อนทับทิม

Abstract

การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการตัวแทนรับขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ กรณี บริษัท ทรานส์คอนเทนเนอร์ โลจิสติกส์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการบริษัทตัวแทนขนส่งสินค้าของลูกค้าที่มาใช้บริการ บริษัท ทรานส์คอนเทนเนอร์ โลจิสติกส์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือลูกค้าที่มาใช้บริการ บริษัท ทรานส์คอนเทนเนอร์ โลจิสติกส์ จำนวนทั้งหมด 80 ราย การวิเคราะห์ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือสถิติเชิงพรรณนา ซึ่งได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบ สมมุติฐานโดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of variance - ANOVA)
จากการศึกษาพบว่าผู้ประกอบการที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น Importer-Exporter จำนวน 45 บริษัท รองลงมาเป็น Freight Forwarder จำนวน 32 บริษัท โดยมีทุนจดทะเบียนอยู่ระหว่าง 1-29 ล้านบาท จำนวน 56 บริษัท มีขนาดองค์กร 10-149 คน จำนวน 47 บริษัท ส่วนใหญ่มีระยะเวลาที่ดำเนินธุรกิจตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป
การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกบริษัทตัวแทนขนส่งสินค้า กรณี บริษัท ทรานส์คอนเทนเนอร์ โลจิสติกส์พบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เรียงลำดับดังนี้ ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านราคาค่าขนส่ง รองลงมาคือ ด้านความเชื่อถือได้ ด้านความรวดเร็วของการให้บริการ และน้อยที่สุดคือ ด้านสถานที่ให้บริการ
เมื่อทดสอบสมมุติฐาน พบว่า บริษัทที่มาใช้บริการที่มีประเภทของธุรกิจต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการใช้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ กรณี บริษัท ทรานส์คอนเทนเนอร์ โลจิสติกส์ ในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน
บริษัทที่มาใช้บริการที่มีทุนจดทะเบียนบริษัทต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการใช้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ กรณี บริษัท ทรานส์คอนเทนเนอร์ โลจิสติกส์ ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าบริษัทที่มาใช้บริการที่มีทุนจดทะเบียนบริษัทต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการใช้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ บริษัท ทรานส์คอนเทนเนอร์ โลจิสติกส์ ด้านการสื่อสาร แตกต่างกันที่ระดับนัยสำคัญ 0.05
บริษัทที่มาใช้บริการที่มีขนาดขององค์การต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการใช้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศกรณี บริษัท ทรานส์คอนเทนเนอร์ โลจิสติกส์ ในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน
บริษัทที่มาใช้บริการที่มีระยะเวลาที่ดำเนินธุรกิจต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการใช้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศกรณี บริษัท ทรานส์คอนเทนเนอร์ โลจิสติกส์ ในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน


This independent study aimed to explore Factors Affecting selection freight forwarder case study Transcontainer Logistics (Thailand) Co.,Ltd. The study was conducted by using a questionnaire survey through the sample of 80 accounts of Transcontainer Logistics’s customer. Then in order to analyze the data, the descriptive statistic, including frequencies, percentages, mean and One Way ANOVA was applied.
The findings of the study are as follows : 1) The majority of the service users were Importer-Exporter of 45 companies accounting to 56.30 percent; 56 companies were registered companies with capital less than 30 million baht accounting to 70 percent; 47 companies were a small size company between 10-149 employees accounting to 58.8 percent; and 30 companies were in operation more than 20 years accounting to 37.5 percent. 2) Levels of opinion for overall service as well as individual factor were high. For freight cost, the level of opinion was highest, for reliability and quick service provider the opinion were high. 3) Hypothesis testing found that different types of business, different size of companies, different operational duration were indifferent on opinions, except different registered capital was different on opinion at the statistical significance level of 0.05

Published
Oct 21, 2016
How to Cite
ก้อนทับทิม, บุญญรัตน์. ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการตัวแทนรับขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ กรณี บริษัท ทรานส์คอนเทนเนอร์ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด. Journal of Logistics and Supply Chain Management Ramhkamhaeng, [S.l.], v. 3, n. 1, oct. 2016. ISSN 2351-0722. Available at: <http://ojs.ru.ac.th/index.php/Logistic/article/view/77>. Date accessed: 28 feb. 2024.