การจัดการโซ่อุปทานปาล์มน้ำมัน กลุ่มเกษตรกร อำเภอพนม จังหวัดสุราษฏร์ธานี

  • พนิตา ทองยวน

Abstract

งานวิจัยในครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อให้ทราบถึงแนวทางการจัดการโซ่อุปทานปาล์มน้ำมันของกลุ่มเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ในอำเภอพนม จังหวัดสุราษฏร์ธานี 2) เพื่อให้ทราบถึงปัญหาการขาดแคลนผลผลิต 3) เพื่อที่จะนำผลการศึกษามาเป็นข้อมูลในการเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการห่วงโซ่อุปทานปาล์มน้ำมันของกลุ่มเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ในอำเภอพนม จังหวัดสุราษฏร์ธานี
ปัจจุบันการแข่งขันทางด้านอุตสาหกรรมมากขึ้น ทำให้ชาวเกษตรกรจำเป็นต้องมีการบริหาร
ต้นทุนประสิทธิภาพมากขึ้น จึงได้มีการนำระบบมาใช้ช่วยในการบริหารการจัดการมาใช้ คือ ระบบการจัดการโซ่อุปทาน (Supply Chain Managenment) ซึ่งเป็นระบบการบริหารที่มุ่งเน้นความสอดคล้องความสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่อง
จากการศึกษาผู้วิจัยได้พบปัญหาดังกล่าว คือ 1) ปัญหาด้านการจัดหาและผลิตสินค้าเกษตรปาล์มน้ำมัน การขาดแคลนผลผลิต ไม่ทันตามความต้องการ2) ปัญหาด้านเก็บเกี่ยวผลผลิต โรคและวัชพืชทำให้ผลผลิตเสียหาย 3) ปัญหาด้านการขนส่ง เวลาที่ไม่แน่นอนในการขนส่ง ความล่าช้าในการเดินทาง
สรุปผลการวิจัย
ผู้วิจัยได้เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว คือ 1) ปัญหาด้านการจัดหาและผลิตสินค้าเกษตรปาล์มน้ำมัน ควรการวางแผนการดูแลตั้งแต่กระบวนการเพาะปลูก 2) ปัญหาด้านเก็บเกี่ยวผลผลิต ควรมีการวางแผนการเก็บเกี่ยวผลิตและการลดความสูญเสียของผลผลิต เช่น การใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช 3) ปัญหาด้านการขนส่ง ควรกำหนดเวลาในการขนส่งให้ชัดเจนและควรเลือกรถบรรทุกที่มีลักษณะพิเศษที่เหมาะแก่การขนส่งมาใช้

Published
Oct 21, 2016
How to Cite
ทองยวน, พนิตา. การจัดการโซ่อุปทานปาล์มน้ำมัน กลุ่มเกษตรกร อำเภอพนม จังหวัดสุราษฏร์ธานี. Journal of Logistics and Supply Chain Management Ramhkamhaeng, [S.l.], v. 3, n. 1, oct. 2016. ISSN 2351-0722. Available at: <http://ojs.ru.ac.th/index.php/Logistic/article/view/78>. Date accessed: 29 feb. 2024.